new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ 173

作者: 时间:2021-07-02 09:44:56

  ᩮᨯᩥ ᪆ ᩰᩃ ᪂᧕ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ 173,ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨣ ᨸᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ ᨸᩣ ᩅᩤ᩵ ᨶ᩾ ᩓ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨧᩣ ᩮᩃᩢᩣ ᨠᩣ ᩉᩢᨠ,ᩁᩢ ᨼᩢ ᨠᩣ ᩮᨸᩨ ᩈᩣ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ ᩓ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨯᩭ᩶ ᨴᩤ ᨠᩥ ᩈᩢᩔᩦ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ,ᨤ ᨴᩬᨦ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᩉ᩵ ᨩᩫ ᩮᨧᩥ ᨼ᩶ᩣ、ᨿᩫ ᩈᨦ ᩴ ᩮᩮᨤ᩶ ᩴ ᨯᩦ ᨠᩣ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨣ᩵ᩤ ᨩ᩵ᨦ ᨺᨦ ᨶᩥ。

ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。

  ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩢᨦ ᩉᩨ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨶᩥ ᨴᩤ ᨴᩤ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᩃ,ᨳᩨ ᩉᩢᨠ ᨠᩣ ᨡᩢ ᩱᨤ᩵ ᩱᨲ᩵ ᩉᩣ ᨡᩬᨦ ᨾᩦ ᨡᨶ ᩮᨣᩬᩥ ᩉᩥᩁ᩵,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ、ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᩱᨸ,ᩐᩢᩣ ᨤ᩵ᩣ ᨴᩤ ᨤᩨ ᨷᩢ ᩓ ᨠᩣ ᩕᨷ ᩮᩈᩥ ᩮᩁᩬᩥ ᩮᩁᩥ ᩮᩮᨳ᩶ ᨷᩤ᩵ ᩮᩮᨳ ᩮᩮᩁ ᨡᨶ ᨲᩨ ᨲᩬ᩷、ᩮᩮᨧ᩶ ᩱᩈ ᩈᩣ ᩉᩫ ᨻᩣ,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᩮᩁᩬᩥ ᩮᩁᩥ ᨴᩤ ᩓ ᩃᩣ ᩮᨻ ᨯᩦ ᨾᩣ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨤᩣ ᩀ᩵ᨾ ᩮᨩᩬᩥ、ᨡᩬ᩶ᩁ ᨲᩬᨾ ᨠ᩵ ᩃᩢ,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨧᩥ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩓ ᩴ ᨩ᩵ᩣ ᨶᩥ ᨴᩤ ᨴᩤ ᨸᩨ ᩱᨡ ᩕᨷᩣ ᨷᩣ、ᩉᩢ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ ᩋᩣ ᨧᩥ,ᨪᩬ᩶ᩁ ᩈᩨ ᨡᨶ ᩮᨣᩬᩥ ᩉᩥᩁ᩵,ᩮᨹᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᨡᨶ ᩮᨣᩬᩥ ᩉᩥᩁ᩵,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩱᩉ᩵ “ᩅᨦ ᪑ ᩈᩬᨦ ᨤ᩵ᨾ” ᩉᩢ ᨲᩣ ᨯᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨾᩣ。(ᩮᨪᩥ ᨧᩥ)