new tai | old tai | 中文

ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩁᩢ ᨼᩢ ᩁᩢ ᨴᩬᨦ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ ᨴᩤ ᨲ᩾ ᩮᨸ 100  ᨡᩫ ᩱᨤ᩵

作者: 时间:2021-07-02 16:00:12

  ᩮᨯᩥ ᧗ ᩰᩃ ᨤ᩵ ᪑,ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩁᩢ ᨴᩬᨦ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨠ᩵ᨦ ᨪᩣ ᨴᩤ ᨲ᩾ ᩮᨸ ᩱᨯ᩶ 100  ᨡᩫ ᩱᨤ᩵。

ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨧᩥ ᩀᩦ,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩅᩤ᩶ ᨩ᩵ᩣ ᩃᩥ,ᩮᨩᩥ ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨩ ᩮᩀᩥ ᨪᩦ ᨩ᩵ᩣ ᨼ᩶,ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨩ ᨪᩦ ᨩᩣ ᨪᩥ,ᨠᩢ ᨴᩢ ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ、ᩮᨩᩥ ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵、ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ、ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶,ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨲᩥ ᨩᩣ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᨯ᩶ ᨲᩣ ᩮᩅᩣ ᩁᩢ ᨴᩬᨦ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ。

  ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨻᩬᨠ ᨣᩨ ᨤ᩵ᩣ ᨴᩤ ᩮᩁᩥ ᩮᩁᩬᩥ ᩋᩢ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨠ᩵ᨦ ᨪᩣ ᨴᩤ ᨤᩨ ᨷᩢ ᨾᩣ ᩱᨯ᩶ 100  ᨶ᩾,ᨹᩬ᩷ ᨠ᩶ᩣ ᨴᩬᨦ ᩱᨠ ᨠᩣ ᩕᨷ ᩮᩈᩥ ᩮᩁᩬᩥ ᩱᩈ ᩅᩢ ᨻᩣ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩉ᩵ ᨽᩣ ᨩ᩵ᨦ ᨤ᩶ᩣ ᨻᩬᨠ ᨾ᩶ ᨣᩨ ᨶ᩾。(ᨩ᩵ᩣ ᩀ᩵ ᨿ᩶ᨦ、ᨩ᩵ᩣ ᨪᩦ)