new tai | old tai | 中文

ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨠ᩵ᨦ ᨪᩣ ᨴᩤ ᨲ᩾ ᩮᨸ ᩱᨯ᩶ 100  ᨡᩫ ᩱᨤ᩵

作者: 时间:2021-07-02 16:02:27

 0702-01YWB-007-218315-原文件.jpg

  ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨸᩣ ᨣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ,ᩃᩥ ᩮᨤᩬᩥ ᩮᩮᨪ᩶、ᩉᩦ ᨧ᩵ᩣ ᨪ᩵、ᩅᩤ᩶ ᨿ᩾、ᩅᩤ᩶ ᨡ᩵ ᨶᩥ、ᩮᨧ᩶ ᩮᩃᩬᩥ ᨧᩥ、ᨤ᩶ᩣ ᩮᨧᩥ、ᩅᩤ᩶ ᨪᩦ ᨪ᩵ᩣ、ᨤ᩶ ᨩᩥ ᩮᨵᩤ᩶ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ

  ᨤ᩵ᩣ ᨴᩤ ᩁᩭ᩶  ᩮᩁᩬᩥ ᩮᩁᩥ ᩮᨻᩥ ᩱᩈ,ᩈ᩶ᩁ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨣ ᨻᩨ ᩁ᩶ᩭ  ᨷᩢ ᩮᨼᩥᩱᩉ。ᩮᨯᩥ ᧗ ᩰᩃ ᨤ᩵ ᪑ ᨠᩣ ᩱᩉ,ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨠ᩵ᨦ ᨪᩣ ᨴᩤ ᨲ᩾ ᩮᨸ ᩱᨯ᩶ 100  ᨡᩫ ᩱᨤ᩵ ᩀ᩵ ᩮᨻᩬᩥ ᨩᩥ ᩮᩮᨵ᩵ ᩋ᩵ᩣ ᩮᨾᩥ ᩏ ᨵᩢ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ,ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ ᨩ᩵ ᨺ᩵ᩣ ᨩ᩵ ᨻᩣ ᧗ ᩉᩨᩁ᩵ ᨣᩫ ᨸᩣ ᨩ ᨶᩫ ᨠᩣ ᨸᩣ ᩉᩅ ᩈ᩵ᩣ ᩮᩈᩥ ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨠ᩵ᨦ ᨪᩣ ᨴᩤ ᨲ᩾ ᩮᨸ ᩱᨯ᩶ 100  ᨡᩫ ᩱᨤ᩵。ᨩ᩵ᨦ ᨠ᩵ᨦ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩰᨣ᩶ ᨩ᩵ᩣ ᨩ ᨪᩦ、ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᨩᩥ ᩅ ᨩ ᨪᩦ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨸᨦ ᩮᩮᨹ᩵ ᨣ ᨸᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ。ᨴᩤ᩵ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᩁᩭ᩶  ᨻᩣ ᩋᩬᩁ,ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨠ᩵ᨦ ᨪᩣ ᨴᩤ ᩮᩮᨣ᩵ ᨣ ᨲᩬ᩵ᨷ ᨤᩬᨷ ᩋᩢ ᨯᩦ ᩉᩨ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ、ᩉᩨ ᨶᩥ ᨴᩤ ᨹᩨ ᪑。ᨷᩢ ᨯ᩵,ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨠ᩵ᨦ ᨪᩣ ᨴᩤ ᨻᨶ ᨶᩴ ᨠᩢ ᨩᩫ ᨻᩣ ᩐᩢᩣ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨿ᩶ᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩉᩫ ᨴᩤ ᩱᩉ᩵ ᩋᩢ ᩕᨷ ᨠᩫ ᨳᩨ ᨲᩣ ᩉᩣ ᨤᩨ ᨷᩢ ᩁᩭ᩶  ᨸᩣ ᨵᩦ ᪂ ᨶ᩾。ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨠ᩵ᨦ ᨪᩣ ᨴᩤ ᨲ᩾ ᩈ ᨲᩥ ᩉ᩾ᩁ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩕᨷ ᩮᩈᩥ ᩉᩨᩁ᩵ ᨩᩫ ᩈᩢ ᨩᩥ ᨽᩣ ᨩ᩵ᨦ ᨤ᩶ᩣ,ᩁᩭ᩶  ᨴᩨ ᨠ᩶ᩣ ᨠᩢ ᩈ ᨾ ᨿᩢ。ᨻᩬᨠ ᨣᩨ ᩃ᩵ᨦ ᩓ,ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᨻᩣ ᩉ᩶ᩣ,ᨾᩦ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨠ᩵ᨦ ᨪᩣ ᨴᩤ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ,ᨾᩦ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨩ᩵ ᨽᩣ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨻᨶ ᨶᩴ ᨠᩢ,ᩈ᩶ᩣ ᩮᨸ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨠ᩶ᩣ ᩮᩮᨠ᩵ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ᩵ ᨩ ᩀᩦ ᨩᩫ ᨸᩣ ᨷᩢ ᨯ᩵ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨯ ᨴ᩵ᨦ ᨧᩢ ᩕᨷ ᨠᩫ ᨳᩨ,ᨤᩣ ᩕᨷ ᨳᩣ᩻ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩋᩢ ᨽᩣ ᨩ᩵ᨦ ᨤ᩶ᩣ ᨻᩬᨠ ᨤᩨ ᨾᩣ ᨶ᩾ ᩮᩮᨯ ᨴ᩵ᨦ ᨧᩢ ᩕᨷ ᨠᩫ ᨳᩨ。

  ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨲᩣ ᨲᩣ ᨴᩤ ᩓ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩋᨦ ᩋᩣ ᨸᨦ ᨠ᩵ᩣ,ᩱᨲ᩵ ᨲᩣ ᨴᩤ ᨴᩢ ᨾᩁ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨩ᩵ ᨽᩣ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨤᩨ ᨷᩢ ᨷᩢ ᨡᩣ,ᩮᩁᩢᩣ ᩕᨷ ᨠᩫ ᨳᩨ ᨲᩣ ᩉᩣ ᨤᩨ ᨷᩢ ᩁ᩶ᩭ  ᨸᩣ ᨵᩦ ᪑ ᩓ,ᩀ᩵ ᩱᨶ ᩉᩢᨦ ᨯᩥ ᨩ᩵ᨦ ᨤ᩶ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩮᩈ ᨮᩦ ᨶᩭ᩶ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ,ᩉᩣ ᨣᩣ ᩮᨩ᩶ ᨠᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᨿᩣ ᨠᩥ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ,ᨷᩢ ᨯ᩵ ᨴᩨ ᩈ ᨲᩬ᩶ᩁ ᩱᨧ ᨿ᩶ᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨲᩣ ᩉᩣ ᨤᩨ ᨷᩢ ᩁ᩶ᩭ  ᨸᩣ ᨵᩦ ᪂ ᩋᩢ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ᩵ ᨩ ᩀᩦ ᨩᩫ ᨸᩣ ᨷᩢ ᨯ᩵ ᨶᩢ ᩈ᩶ᨦ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ ᨶ᩾。ᩋᩢ ᨶᩥ ᩮᨸ ᨠᩣ ᨽᩣ ᨩ᩵ᨦ ᨤ᩶ᩣ ᩮᩁᩬᩥ ᩮᩁᩥ ᩕᨷ ᩮᩈᩥ ᨶ᩾,ᩋᩢ ᨶᩥ ᩮᨸ ᨠᩣ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨠ᩵ᨦ ᨪᩣ ᨴᩤ ᩮᩁᩬᩥ ᩮᩁᩥ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨶ᩾。

  ᨩ᩵ᨦ ᨠ᩵ᨦ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᩮᨧᩥ ᨧᩨ ᨩᩥ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᩃᩥ ᩮᨤᩬᩥ ᩮᩮᨪ᩶ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ。ᨩ᩵ᨦ ᨠ᩵ᨦ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᩮᨧᩥ ᨧᩨ ᨩᩥ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᩉᩦ ᨧ᩵ᩣ ᨪ᩵、ᩅᩤ᩵ ᨿ᩾、ᩅᩤ᩶ ᨡ᩵ ᨶᩡ、ᩮᨧ᩶ᩣ ᩮᩃᩬᩥ ᨧᩥ、ᨤ᩶ᩣ ᩮᨧᩥ,ᩰᨣ᩶ ᨩ᩵ᩣ ᨺ᩵ ᨩ ᨪᩦ ᩅᩤ᩶ ᨪᩦ ᨪ᩵ᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。(ᨠᩣ ᨪᩥ ᨤ᩶ᩣ ᩮᩈᩬᩥ)