new tai | old tai | 中文

ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩋᩬ᩵ᩁ ᩮᨾᩬᩥ ᩅᩢ ᨲ᩾ ᨴᩤ ᩀ᩶ᨾ ᩱᨩ ᩈ᩵ ᨳᩣ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᩓ ᨣᩫ ᩮᩁᩥ ᨹ᩶ ᩮᩈ ᨩᩥᩅᩥ ᩮᨻᩬᩥ ᨠᩣ ᩮᨣᩬᩥ ᩉᩥᩁ᩵

作者: 时间:2021-07-09 17:48:49

  ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩀ᩵ ᩮᨾᩬᩥ ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨠ᩵ᨦ ᨪᩣ ᨴᩤ ᨲ᩾ ᩮᨸ ᩱᨯ᩶ 100  ᨡᩫ ᩱᨤ᩵ ᨾᩣ ᩁᩬᨯ ᨶ᩾,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩃᩫ ᩱᨸ ᨳ᩶ᩣ ᩱᨲ᩶、ᩮᨡ᩾ᩣ ᨳᩨ ᩮᩁᩥ ᩈ᩵ ᩉ᩶ᩣ ᩉᩢ ᨲᩣ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᩮᨳ᩾ᩣ、ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨹ᩶ ᩮᨳ᩾ᩣ ᨹ᩶ ᩮᩮᨠ᩵、ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᨡᩬ᩷ ᩀ᩵ ᩁᩣ ᨠᩥ ᨹᩣ ᩱᨧ ᩓ ᨣᩫ ᩮᩁᩥ ᨹ᩶ ᩮᩈ ᨩᩥᩅᩥ ᩮᨻᩬᩥ ᨠᩣ ᩮᨣᩥᩬ ᩉᩥᩁ᩵ ᨶ᩾,ᩐᩢᩣ ᨤᩣ ᩁᩢ ᨴᩤ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᩋᩢ ᨧᩥ ᩱᩈ᩵ ᩱᨧ ᩮᩈ、ᨤᩣ ᩁᩢ ᨤᩣ ᩮᩮᨻ ᨶ᩾ ᨷᩬ᩵ᨠ ᩉᩨ ᩮᨡᩢᩣ ᨴᩤ᩵,ᨧᩨ ᨸ᩶ᩣ ᩋ᩵ᩁ ᨴᩁ ᩱᨧ ᩓ ᨿᩥ ᨯᩦ ᨠᩢ ᩮᨡᩢᩣ ᨴᩤ᩵ ᨴᩗᩢᩣ ᨷᩢ ᨪ᩶ ᨷᩢ ᩈ᩶ᨦ。ᨴᩤ᩵ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨧ ᨧᩨ ᨠᩣ ᨡᩢ ᩱᨣ᩶ ᨿᩨ ᨳᩣ ᩓ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨠ᩵ᨦ ᨣᨬ ᨶᩥ ᨴᩤ ᩮᨡᩢᩣ ᨴᩤ᩵ ᨴᩗᩢᩣ,ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨠᩣ ᩋᩢ ᩃᩣ ᩮᨻ ᨯᩦ ᩓ ᩋᩣ ᨧᩥ ᨯᩦ ᩮᩮᩉ᩵ ᩮᨡᩢᩣ ᨴᩤ᩵ ᨴᩗᩢᩣ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨤᩣ ᩮᨩᩬᩥ ᩕᨷ ᨳᩣ、ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ,ᩀ᩵ ᩮᨾᩬᩥ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩱᩉ᩵ ᩋᩢ“ᩅᨦ ᪑ ᩈᩬᨦ ᨤ᩵ᨾ” ᨶ᩾ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨤᩨ ᨷᩢ,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᨲᩣ ᨯᩦ ᩮᩮᨤ᩶ ᨯᩦ ᨶ᩾ ᨾᩣ ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨠ᩵ᨦ ᨪᩣ ᨴᩤ ᨲ᩾ ᩮᨸ ᩱᨯ᩶ 100  ᨡᩫ ᩱᨤ᩵。(ᨿᩥ ᩃᩥ ᨪᩦ、ᨪ᩵ ᨿᩥ ᨤ᩶ᩣ、ᩃᩥ ᩀᩥ ᨩᩥ)