new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪂ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨩ ᨪᩦ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ 36

作者: 时间:2021-07-09 17:49:18

  ᩮᨯᩥ ᧗ ᩰᩃ ᪂ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨩ ᨪᩦ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ 36,ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨣ ᨸᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩀ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨠ᩵ᨦ ᨪᩣ ᨴᩤ ᨲ᩾ ᩮᨸ ᩱᨯ᩶ 100 ᨡᩫ ᩱᨤ᩵ ᩉ᩾ ᨸᩣ ᩅᩤ᩵ ᨶ᩾,ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨵᩤ ᩅᩢ ᨻᩣ ᩉ᩶ᩣ。

  ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨩ ᨪᩦ ᨩ᩵ᩣ ᩈᩥ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ,ᨺ᩵ ᨩ ᨪᩦ ᩮᨴᩤ᩶ ᨪ᩶ᨦ ᨽᩥ、ᩃᩥ ᩮᩮᨧ᩵ ᨩ᩵ᨦ、ᩮᩮᨿ᩶ ᨪ᩵ᨦ ᨪᩥ、ᩋ᩶ᩣ ᨯᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ,ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨩᩦ ᨣ᩵ᩤ ᨴᩤ ᨩ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᨿ᩶、ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨲᩥ ᨩᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。(ᩋ᩶ᩣ ᩋ᩵ᩁ ᩮᩮᨠ᩶)