new tai | old tai | 中文

ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᩮᨩᩥ ᩅ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᩰᨸ ᨣᩤ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ、ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ

作者: 时间:2021-07-09 17:50:17

  ᩮᨯᩥ ᧗ ᩰᩃ ᧕ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩡ ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ,ᩮᩮᩈᩡ ᩮᩮᨷ᩵ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᨤ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨡᩫ ᨹ᩾ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ、ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ。ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩉᩣ ᨵᩤ ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᩮᩮᩁ᩶ ᩮᨺ᩾ᩣ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩮᨺ᩾ᩣ ᩈᩫ ᨴᩤ᩵ ᩈᩫ ᨴᩤ、ᩮᨺ᩾ᩣ ᨸ ᩮᨾᩥ ᩉᩨ ᨯᩦ。

  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩅᩤ᩶ ᨩ᩵ᩣ ᩃᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᩰᩁ ᨠᩣ ᨲᩥ ᨩᩣ ᨷᩬ᩵ᨠ ᨸ᩵ᩣ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨡᩫ ᨹ᩾、ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ。

  ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᨩᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ,ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨻᩣ ᨶᩬᨠ ᩮᨾᩥ ᩉᩣ ᩀ᩶ᨦ ᩀᩣ ᩉᩢᨠ ᩉᩣ,ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨣᩫ ᩱᨡ᩶ ᨻᩣ ᨶᩬᨠ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨾᩥ ᨾᩣ ᩉᩢᨠ ᨾᩣ ᨩ᩵ ᨾᩨ ᨩ᩵ ᩅᩢ。ᩰᩁ ᨠᩣ ᨩ᩵ ᨴᩦ ᨩ᩵ ᨳ᩶ᩣ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨳᩨ ᩉᩢᨠ,ᩀᩣ ᩰᨿ ᨿᩣ,ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᨡᩫ ᨹ᩾ ᩓ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᩮᨸ ᨠᩣ ᩉᩢᨠ ᨠᩣ ᩉᩅ ᨾᩣ ᨿ᩶,ᨻᩥ ᨧ ᩁ  ᨿᩢ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ。(ᨾᩣ ᨿᩥ、ᩃᩥ ᩀᩦ ᨩᩥ、ᨩ᩵ᩣ ᩀ᩵ ᨿ᩶ᨦ、ᨿᩥ ᩃᩥ ᨪᩦ)