new tai | old tai | 中文

ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᨡᩫ ᨹ᩾ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ、ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ᩵

作者: 时间:2021-07-09 17:51:31

  ᩮᨯᩥ ᧗ ᩰᩃ ᪆ ᨤ᩵,ᩱᨩ᩶ ᩮᩮᨲ᩵ ᩈᩨ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨴᩢ ᩮᨪᩥ ᩮᩈ ᩓ,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨯ᩶ ᩁᩥ,ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨡᩫ ᨹ᩾ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ、ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ。ᨴᩤ᩵ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᨩᩦ ᩮᩮᩉ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᩃ,ᨡ ᩱᨧ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᩱᨩ᩶ ᩮᩮᨲ᩵ ᩈᩨ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᨴᩢ ᩮᨪᩥ ᨶ᩾ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ,ᩉᩣ ᨵᩤ ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨣᩢ ᨤᩥ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨹᩣ ᩮᩮᨻ᩶ ᩮᩈᩨ ᩈᨦ ᨤᩣ ᨲᩨ ᨲᩬ᩷、ᩮᩈᩨ ᩈᩪᨦ ᨤᩣ ᨴᩢ ᨠᨾ、ᩮᩈᩨ ᩈᨦ ᨤᩣ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ”ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨣᩫ ᩱᨡ᩶ ᨻᩣ ᨶᩬᨠ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨾᩣ,ᨣᩫ ᨻᩣ ᩱᨶ ᨻᩬᨠ ᩮᩮᩉ᩵ ᩃᩣ ᨧᩢ ᩱᨡ᩶” ᨶ᩾。

  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。(ᨪ᩵ ᨿᩥ ᨤ᩶ᩣ、ᩈ᩵ᩣ ᩮᩅᩥ ᩮᩮᩀ᩵)