new tai | old tai | 中文

ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ ᩱᨸ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ ᨴ᩵ᨦ ᨼ᩵ᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ

作者: 时间:2021-07-09 17:53:19

  ᩮᨯᩥ ᧗ ᩰᩃ ᪂ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ ᩮᨾᩬᩥ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ ᨴ᩵ᨦ ᨼ᩵ᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨸ᩵ᩁ ᩱᨣ ᨠᩣ ᨶ᩶ᨦ ᩮᨤᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᩃ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩱᨶ ᨤ᩵ᨾ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᩱᨯ᩶ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨯᩦ。

  ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ ᩋᩬᩁ ᨩᩬᨾ ᩃᩫ ᩱᨸ ᨳᩨ ᨴᩦ ᩉᩢᨦ ᨡᩢ ᩴ ᨴ᩵ᨦ ᨼ᩵ᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᨿᩥ ᩮᨺᩥ ᨪᩣ ᧘ ᨲ᩵、ᨴᩦ ᨩᩦ ᩴ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᨩ᩵ᨦ ᩃᩥ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩅᨦ ᨶᩭ᩶ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨩ᩵ᨦ ᩃᩥ,ᩈᩥ ᨳᩣ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ  ᨴᩦ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵、ᩮᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᨠᩣ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᨧᩨ ᩱᨡ᩵ ᩱᩉ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨴᩨ ᨻᩨ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ、ᨠᩣ ᩰᨿᩬ ᩴ ᨻ᩷ᩬ ᨣᩤ᩶ ᨾᩣ ᨲᩫ ᨴᩨ、ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ、ᨠᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨪᩦ ᩮᩮᨶ᩶ ᨺᨦ ᨶᩥ ᨲᩬ᩷ ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ。(ᩮᨪᩥ ᨩᩥ)