new tai | old tai | 中文

ᨳᩣ ᨤᩣ ᩁᩢ ᨤᩣ ᩮᩮᨻ ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ

作者: 时间:2021-07-22 15:22:58


  ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩰᩁ ᨾᩦ ᩕᨷ ᩉᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᩅᩥᩣ ᨧᩥᨲ ᩅᩥᩣ ᨤ᩶ᩣ ᨤ᩵ᩁ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩐᩢᩣ ᩴ ᨾᩢ、ᩮᨡ᩾ᩣ ᩈᩣ、ᨿᩥ ᩮᩮᩉ᩵ᩅ ᨡᩢ ᨣᩤ᩵ ᩁᩭ᩶ ᪂᧕ ᩉᩨᩁ᩵ ᩮᩮᨿ᩶ ᨳᩣ ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨧᩥ ᩉᩣ ᨵᩤ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ,ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩕᩉ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩉ᩾ᩁ ᨣᨦ ᨡᩬ᩵ᨷ ᨴᩤ᩶ ᩮᩮᨴ ᨤ ᩓ ᨠᩣ ᨹ᩾ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ ᩉ᩵ᩁ ᩉᩬᩁ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ。

 ᨲᩣ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩶,ᩮᩮᨲ᩵ ᨸᩬ᩷ ᩮᨠᩥ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨾᩣ,ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩉᩣ ᩁᩢ ᩱᨯ᩶ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨩ᩵ ᨺ᩵ᩣ ᨩ᩵ ᨻᩣ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ,ᩰᩁ ᨪᩦ ᩮᩮᨶ᩶ ᩓ ᨹ᩶ ᨾᩦ ᨤᩣ ᩁᩢ ᨤᩣ ᩮᩮᨻ ᨳᩣ ᨦᩨ ᨳᩣ ᨡᩬᨦ ᨤᩫ,ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᨠᩣ ᨹ᩾ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ ᩉ᩵ᩁ ᩉᩬᩁ ᩓ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩕᩉ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩉ᩾ᩁ ᨣᨦ ᨡᩬ᩵ᨷ ᨴᩤ᩶ ᩮᩮᨴ ᨤ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ。ᨲᩬ᩷ ᩮᨴᩤ᩾ ᨳᩨ  ᨶᩥ ᩮᨯᩥ ᪆ ᩰᩃ,ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨻᩬᨦ ᩁᩢ ᩱᨯ᩶ ᨡᩬᨦ ᨤᩫ ᨳᩣ ᨴᩤ ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ 4731.17 ᩉᩨᩁ᩵ ᩮᩮᨿ᩶。(ᨼ᩶ᨦ ᨶᩥ ᩮᩮᨩ᩵)