new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨸᩥ ᩈᩣ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᨹ᩶ ᨲᩣ ᨲᩣ“᪂ ᨿᩥ ᨯᩦ ᪑ ᨧ᩵ ᩮᩁᩥ”

作者: 时间:2021-08-06 09:39:03

  ᩮᨯᩥ ᧗ ᩰᩃ ᪂᪆ ᨤ᩵,ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨸᩥ ᩈᩣ ᨹ᩶ ᨲᩣ ᨲᩣ “᪂ ᨿᩥ ᨯᩦ ᪑ ᨧ᩵ ᩮᩁᩥ” ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᩀ᩵ ᩮᨩᩥ ᩅ ᨴᩤ ᩮᩮᩈ᩵ ᨩ ᨶᩬ᩶ᨾ,ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩱᨶ ᩮᩮᨪ᩵ ᩮᨧᩥ ᩉ᩵ ᨩᩫ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨻ᩵ᩣ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩮᩮᨪ᩵ ᩮᨧᩥ ᨴᩤ ᩅ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᩋᩢ  ᪂᪐᪂ᩣ ᨲᩫ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᨪ ᨸ᩵ᩁ ᨸᩣ ᦻ ᨶ᩾ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩁᩢ ᨼᩢ。

  ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨸᩥ ᩈᩣ ᩉ᩾,ᩮᩮᨩ ᨪᩬ᩷ ᨾᩥ ᨹ᩶ ᨲᩣ ᨲᩣ ᨴᩤ ᨩ ᨩᩨ᩵ ᨧ᩵ ᩮᩁᩥ ᨳ᩶ᩣ ᩱᨲ᩶ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ; ᨻ  ᨯ ᨹ᩶ ᨲᩣ ᨲᩣ ᨠ᩵ᨦ ᨪᩣ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᨯᩦ ᨴᩢ ᩮᨪᩥ;ᩋ᩶ᩣ ᩋ᩵ᩁ ᩉᩅ ᨹ᩶ ᨲᩣ ᨲᩣ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨴᩤ ᨯᩦ ᨴᩢ ᩮᨪᩥ;ᩮᨻᩬᩥ ᩮᨧ᩶ᩣ ᩀᩦ ᨹ᩶ ᨲᩣ ᨲᩣ ᨴᩤ ᨩ ᨩᩨ ᨧ᩵ ᩮᩁᩥ ᨳ᩵ᩣ᩵ ᩱᨲ᩶ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨺᨦ ᨶᩥ ᧘ ᨣᩫ,ᩃᨠ ᩮᩮᨲ᩵ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨣ ᨸᩣ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ“ᩮᨯᩥ ᧗ ᩰᩃ ᨤ᩵ ᪑” ᨸᩣ ᩅᩤ᩵ ᨶ᩾,ᨤᩣ ᨷᩥ ᨲᩥ ᨲᩬ᩶ᨦ ᨪᩡ ᩃᩣ ᩮᨶᩬᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨠ᩵ᩑ ᨪᩣ ᨴᩤ ᨲ᩾ ᩮᨸ ᩱᨯ᩶ 100  ᨡᩫ ᩱᨤ᩵,ᨧᩨ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨶᩥ ᨴᩤ ᨲᩫ ᨯ ᩱᩉ᩵ ᩉ᩶ᩣ ᨠᩣ ᨷᩤ ᩓ ᨤ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨾᩣ ᨷᩬ᩵ᨠ ᨠ᩵ᩣ,ᩐᩢᩣ ᨣ ᨸᩣ ᩁ᩶ ᩮᩮᨧ᩶ ᨼᩢ ᨦ᩵ᩣ ᨶ᩾ ᩮᨠᨲ  ᨤ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨳᩨ ᩈᨧ ᩮᩮᩉ᩵ ᨴᩤ、ᨶᩢ ᨳᩨ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ、ᩮᨡ᩾ᩣ ᨳᩨ ᨳ᩶ᩣ ᩱᨲ᩶、ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᨩᩫ ᩉᩣ、ᨡᩢ ᩅᨠ ᨠ ᨠᩣ ᨶ᩾ ᩋ᩵ ᩮᩃ᩶ᩣ ᩱᨡ᩵ ᩱᩉ,ᩈ᩵ ᩮᩮᨯ ᩉ᩶ᩣ ᨲᩣ ᩈᩣ ᩁᩫ ᨠ᩵ᨦ ᨪᩣ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᨯᩦ ᨩᩫ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᩓ ᨴᩤ ᨩ ᨩᩨ ᨳ᩶ᩣ ᩱᨲ᩶ ᨩᩫ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᨶ᩾。(ᨩ᩵ᩣ ᩀ᩵ ᨿ᩶ᨦ)