new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᨩᩨ ᨩᩦ ᨣᩤ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩋ᩵ ᩃᩣ ᩉ᩵ ᩱᨯ᩶ ᩀᩬ᩶ᨦ ᨿᩬ᩷ ᩈ᩵ᨯ ᨪᩣ“᪂ ᨿᩥ ᨯᩦ ᪑ ᨧ᩵ ᩮᩁᩥ”

作者: 时间:2021-08-06 09:39:28

  ᩮᨯᩥ ᧗ ᩰᩃ ᪂᧗ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᨩᩨ ᨩᩦ ᨣ᩵ᩤ ᨣ᩵ᨦ ᩅ ᩀ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩱᨡ᩵ ᩱᩉ ᨠᩣ ᩀᩬ᩶ᨦ ᨿᩬ᩷ ᩈ᩵ᨯ ᨪᩣ ᨠᩣ“᪂ ᨿᩥ ᨯᩦ ᪑ ᨧ᩵ ᩮᩁᩥ”。

ᩉ᩵ ᨩᩫ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᩮᩅ ᩃᩬ᩵ᨾ ᨩᩬᨾ ᨲᩣ ᨣ ᨸᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩀ᩵ ᩮᨾᩬᩥ “ᩮᨯᩥ ᧗ ᩰᩃ ᨤ᩵ ᪑” ᨸᩣ ᩅᩤ᩵ ᨶ᩾,ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩱᨡ᩵ ᩱᩉ ᨣ ᩱᨶ ᩱᨧ ᩮᨾᩬᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᩀᩬ᩶ᨦ ᨿᩬ᩷ ᩈ᩵ᨯ ᨪᩣ “᪂ ᨿᩥ ᨯᩦ ᪑ ᨧ᩵ ᩮᩁᩥ”,ᨧᩨ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨧᩥ ᨲᩫ ᨤᩥ ᩃᨠ ᨺ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨧ᩵ ᩮᩁᩥ、ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩁᩬᨯ ᩮᩮᩉ᩵ ᨴᩤ、ᨶᩥ ᨴᩤ ᨲᩫ ᨯ ᩱᩉ᩵ ᩉ᩶ᩣ ᨠ᩶ᩣ ᨷᩤ、ᩴ ᨩ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ、ᨤᩣ ᨣᩨ ᩱᨧ ᨻᩣ ᩉ᩶ᩣ ᨺᨦ ᨶᩥ ᨾᩣ ᩱᨡ᩵ ᩱᩉ ᨲᩬ᩷ ᨠᩢ。(ᩮᨪᩥ ᨩᩥ、ᩃᩥ ᩮᨩᩬᩥ ᨿᩥ)