new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ ᨤᩨ ᨷᩢ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵“ᩅᨦ ᪑ ᩈᩬᨦ ᨤ᩵ᨾ”

作者: 时间:2021-08-06 09:39:57

  ᩮᨯᩥ ᧗ ᩰᩃ ᪂᪆ ᨤ᩵ ᨠᩣ ᩱᩉ,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ,ᩮᩮᩅ ᩃᩬ᩶ᨾ ᨩᩬᨾ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᩮᨪᩥ ᩅ、ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨩ ᨴᩦ,ᨤ ᨴᩬᨦ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᩉᩢᨠ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵“ᩅᨦ ᪑ ᩈᩬᨦ ᨤ᩵ᨾ”。

  ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨲᩣ ᩴ ᩮᩮᨤ᩶ ᩴ ᨯᩦ ᩈᨦ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᩮᨪᩥ ᩅ、ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨩ ᨴᩦ,ᩮᩮᨹ᩵ ᩱᨡ ᨩᩬ᩵ᨦ ᩱᨩ ᩉ᩵ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵“ᩅᨦ ᪑ ᩈᩬᨦ ᨤ᩵ᨾ” ᩓ ᩉ᩵ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᪃ ᨩ ᨶ᩾ ᨲᩥ ᨵᩦ,ᨿᩢ ᩉ᩾ᩁ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᧕᪆ ᨩᩬ᩵ᨦ ᩋᩢ ᩮᨪᩥ ᩅ、ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨩ ᨴᩦ ᩋᩢ ᩮᩮᨣ᩵ ᩉᩨ ᨶ᩾,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨲᩣ ᨩᩬᨷ,ᨿᩢ ᩉ᩾ᩁ ᨲ᩾ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᩉᩢᨠ ᨩ᩵ ᩮᨩᩬᩥ ᩮᨾᩬᩥ ᩮᩅᩣ ᩉ᩾ᨦ ᨯ᩵ᩁ ᨶᩥ,ᨲ᩾ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ“ᩅᨦ ᪑ ᩈᩬᨦ ᨤ᩵ᨾ” ᨯ᩶ ᩁᩥ。ᨳᩨ ᩉᩢᨠ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ“ᩴ ᪂ ᩮᩮᨾ ᩅᨦ ᪑” ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᩏᩣ ᨸ᩵ᩣ ᩱᨾ᩶ (ᨩ᩶ᩣ ᩮᨳᩥ) ᩕᨷ ᩮᨴ ᩣ᪂ ᨻᩢ ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᨴᩦ ᨪᩫ ᨠᩢ ᨴᩬ᩷ ᩃᩣ ᨡᩬᨦ ᨤᩫ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨴᩤ ᨷᨠ ᩈᩫ ᨴᩤ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᨻᩣ ᨷ᩷ᩬ ᩉᩣ ᩣ᪂ ᨻᩢ 。

ᨼ᩶ ᨪᩦ、ᩀᩥ ᨡ᩵ᩣ ᨩ᩵ᨦ、ᩮᨧ᩶ᩣ ᨩ᩵ᩣ ᩈᩥ、ᨪᩦ ᩮᩮᨧ᩵ ᨻᩥ,ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨲᩥ ᨩᩣ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩮᨩᩥ ᨩᩨ ᨩᩦ ᨣ᩵ᩤ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。(ᨿᩥ ᩃᩥ ᨪᩦ、ᨾᩣ ᨿᩥ、ᨪ᩵ ᨿᩥ ᨤ᩶ᩣ)