new tai | old tai | 中文

ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨴᩤ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩉ᩾ᩁ ᨣᨦ ᩓ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ

作者: 时间:2021-08-06 09:40:25

  ᩮᨯᩥ ᧗ ᩰᩃ ᪃᪐ ᨤ᩵,ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨴᩤ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩉ᩾ᩁ ᨣᨦ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩕᩉ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨣᩨ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᩀ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ、ᩮᨪᩥ ᩅ、ᩮᨩᩥ ᩅ ᨲᩥ ᨯ᩶ ᩈᨯ ᨡᩣ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩕᩉ ᩉ᩾ᩁ ᨣᨦ ᨡᩬ᩵ᨷ ᨴᩤ᩶ ᩮᩮᨴ ᨤ ᩓ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨺᨦ ᨶᩥ ᨩ᩵ᨦ ᨩᩬ᩵ᨦ,ᨧᩨ ᨲᩥ ᨯ᩶ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ ᩮᩮᨳ ᩮᩮᩁ ᨿᩢ ᩉ᩾ᩁ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨴᩤ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩕᩉ ᩉ᩾ᩁ ᨣᨦ ᨡᩬ᩵ᨷ ᨴᩤ ᩮᩮᨴ ᨤ ᩓ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨶ᩾ ᩱᨯ᩶ ᩮᩮᨳ ᩮᩮᩁ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩕᩉ ᩮᩮᨳ、ᩈᩬ᩷ ᩮ ᩮᩮᨳ、ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᩮᩮᨳ。ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ、ᨩ ᨩᩨ ᨸ᩵ ᨸ᩵ ᨩᩣ ᩮᩃᩥ ᨿ᩾ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨧᩨ ᨸᩣ ᨣ。

  ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨩᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ,ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩉᩣ ᩉᩢᨠ ᩉᩣ ᨴᩡ ᩮᩮᨴ᩶,ᨴᩤ ᨩ ᨩᩨ ᨩ᩵ ᨳ᩶ᩣ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᩓ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᨴᩗᩢᩣ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩮᩮᨳ ᩮᩮᩁ ᨤᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ、ᨤᩣ ᨠᩥ ᨣᩥ、ᨤᩣ ᩮᨡ ᨩᩣ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ,ᩋᩬᩁ ᩉᩫ ᨩᩫ ᨻᩣ ᩮᨿᩬ ᨯᩦ ᨠᩣ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩁ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᩱᨸ ᩉᩨ ᨿ᩵ᩣ ᨶ᩾,ᩐᩢᩣ ᨧᩥ ᩱᨧ ᨠ᩶ᩣ ᩮᩮᨡ、ᨸᩦ᩵ ᩀ᩵ᩣ ᨯᩦ、ᨠ᩵ ᩃᩢ ᩮᩮᩁ ᨾᩣ ᨿᩢ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩕᩉ ᩉ᩾ᩁ ᨣᨦ ᨡᩬ᩵ᨷ ᨴᩤ᩶ ᩮᩮᨴ ᨤ ᩓ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᩱᨸ ᨷᩢ ᨡᩣ。(ᨾᩣ ᨿᩥ)