new tai | old tai | 中文

ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩀ ᩮᨾᩥ ᩁᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ

作者: 时间:2021-08-13 16:17:12

  ᩮᨯᩥ ᧘ ᩰᩃ ᧕ ᨤ᩵ ᨳᩨ ᪆ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩃᩫ ᩱᨸ ᨸ᩵ ᩃᩢ ᩮᩮᨪ᩵、ᨴᩤ᩵ ᩃᩬ᩷ ᩮᨧᩥ、ᩈᩥ ᨲᩥ ᩮᩮᨪ᩵ ᩮᨾᩥ ᩁᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩮᩮᨩ ᨯᩬᨾ ᨩᩦ ᩴ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ。ᨴᩤ᩵ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨩᩢ ᩈᩣ ᨻᩥ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨣᩢ ᨤᩥ、ᨠᩬ᩷ ᩮᩮᨴ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᩉ᩾ᩁ ᨡᩢ,ᩉᩣ ᨵᩤ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᩁᩣ ᨩ ᨠᩣ ᩰᨸ ᨣᩤ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ、ᩮᩮᩁ᩶ ᩮᨺ᩾ᩣ ᨸ ᩉᩅ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᩐᩢᩣ ᩕᨷᩣ ᨹ᩶ ᩉᩢ ᩉᩣ、ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨹ᩶ ᩉᩢ ᩉᩣ、ᩮᩁᩥ ᩉ᩵ᩁ ᨹ᩶ ᩉᩢ ᩉᩣ,ᩮᩮᨳ ᩱᩅ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩁᩥ ᩮᩮᩁ᩶ ᩮᨺ᩾ᩣ ᨻᩣ ᨡᩬᨷ ᩮᩮᨯ、ᩮᨤᩥ ᨤᩫ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨾ᩶ᩁ ᨾᩫ ᨠᩣ ᨵᩤ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ。(ᩰᨤ᩶ ᨪᩦ ᨪᩦ、ᨩ᩵ᩣ ᨪᩦ)