new tai | old tai | 中文

ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨩᩦ ᩴ ᨠᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᨲᩬ᩵ᨦ ᨤᩬᨷ

作者: 时间:2021-08-13 16:20:48

图3.jpg

ᩮᨯᩥ ᧘ ᩰᩃ ᧕ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᩋᩢ ᩉ᩵ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᨦ、ᩮᨪᩥ ᩅ ᨲᩬ᩵ᨷ ᨤᩬᨷ ᨶ᩾ ᨣᩨ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨤ᩵ᨾ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᩈᩫ ᨽᩣ,ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᩃᨷ ᨺᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨴᩢ ᩮᨪᩥ ᨣᩨ ᩮᨪᩥ ᩅ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪐ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩬ᩷ ᩮ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᩃᨷ ᨺᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩣ᪄,ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᩮᨠᩥ ᨣᩤ᩶ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ,ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨷᩤ ᨻᩣ ᩉ᩶ᩣ。

ᨿᩥ ᩮᩮᨪ ᨤ᩶ᨦ、ᩮᩃᩥ ᨿ᩾、ᩮᨪᩥ ᨩ᩵ᩣ ᨪᩥ、ᩅᩤ᩶ ᨼ᩵ᨦ,ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨲᩥ ᨩᩣ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。(ᩃᩥ ᩀᩥ ᨩᩥ)