new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨴᩦ ᩉᩢᨠ ᨠᩣ ᩃᨷ ᩱᨤ᩵ ᨩᩦ ᩴ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨶᩥ ᨴᩤ ᨴᩤ ᩃ᩵ ᨵᩦ ᪂

作者: 时间:2021-08-20 10:31:24

  ᩮᨯᩥ ᧘ ᩰᩃ ᩣ᪃ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨷᩬ᩵ᨠ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩃᨷ ᩱᨤ᩵ ᨩᩦ ᩴ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨶᩥ ᨴᩤ ᩃ᩵ ᨵᩦ ᪑ ᨣᩨ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᩃᨷ ᩱᨤ᩵ ᨩᩦ ᩴ ᩃ᩵ ᨵᩦ ᪂,ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨴᩦ ᩉᩢᨠ ᨠᩣ ᩃᨷ ᩱᨤ᩵ ᨩᩦ ᩴ ᩮᨩᩥ ᩅ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨶᩥ ᨴᩤ ᩃ᩵ ᨵᩦ ᪂。

  ᩱᨲ᩵ ᨲᩣ ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ,ᨴᩦ ᩉᩢᨠ ᨠᩣ ᩃᨷ ᩱᨤ᩵ ᨩᩦ ᩴ ᩮᨩᩥ ᩅ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨶᩥ ᨴᩤ ᨴᩤ ᩃ᩵ ᨵᩦ ᪂ ᨾᩦ ᨯ᩶ ᨶᩥ:᪑、ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨣ ᨸᩣ ᨡ᩷ᩬ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ”ᩮᨯᩥ ᧗ ᩰᩃ ᨤ᩵ ᪑” ᨵᩤ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᩋ ᨳ ᩱᨶ ᨠᩣ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨶᩥ ᨴᩤ ᨴᩤ。᪂、ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨩ ᨩᩨ ᩮᨪᩥ ᩰᨤ᩶ ᨡ᩵。᪃、ᩐᩢᩣ ᨠᩣ“ᨲᩫ ᨡ᩶ᩣ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨧᩥ ᩉᩨ ᨩᩫ ᩉᩣ”ᨵᩤ ᩮᨸ ᨴᩦ ᩉᩢᨠ ᨠᩣ ᩃᨷ ᩱᨤ᩵ ᨩᩦ ᩴ。᪄、ᨳᩨ ᩉᩢᨠ ᨠᩣ ᨲᩢ ᩮᩮᨲ᩵ ᨡ᩷ᩬ ᨠᩣ ᩃ᩵ ᨵᩦ ᪑ ᩃᨷ ᩱᨤ᩵ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨸᩬ᩷ ᩉᩢ ᨶ᩾。᧕、ᨲᩬ᩵ᨷ ᨤᩬᨷ ᨡ᩷ᩬ ᨠᩣ ᩃ᩵ ᨵᩦ ᪂ ᩃᨷ ᩱᨤ᩵ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨸ᩷ᩬ ᩉᩢ ᨶ᩾ ᨯ᩶ ᩁᩥ,ᩀᩦ ᨩ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨠᩣ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨶᩥ ᨴᩤ ᨴᩤ,ᨩᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨡ᩷ᩬ ᨠᩣ ᩓ ᨴᩦ ᨩᨯ ᨿᩬᨾ,ᨵᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨤᩣ ᩉᩢ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ。᪆、ᨡ ᩱᨧ ᩁᩬᨾ ᨻᩬᨦ ᨴᩦ ᨲ᩵ᩣ、 ᨩ᩵ᩣ ᩓ ᩮᨸᩥ ᩮᩮᨿ ᨠᩣ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨶᩥ ᨴᩤ ᨴᩤ。(ᨾᩣ ᨿᩥ)