new tai | old tai | 中文

ᩉ᩶ ᨩ᩶ᩣ ᩮᨳᩥ ᨩ ᨶᩫ ᨠᩣ ᩅᩢ ᩁᩢᨠᩣ ᨩ᩶ᩣ

作者: 时间:2021-08-20 10:32:27

0816-01YWB-005-232976-原文件.jpg

02.jpg

ᩮᨯᩥ ᧘ ᩰᩃ ᩣ᪂ ᨤ᩵,ᩉ᩶ ᨩ᩶ᩣ ᩮᨳᩥ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩮᨪ᩶ ᨡ᩵ ᩁᩢᨠᩣ ᨩ᩶ᩣ ᩮᨳᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᩀ᩵ ᩉ᩶ ᨩ᩶ᩣ ᩮᨳᩥ ᨩ ᨶᩫ ᨠᩣ ᩅᩢ ᩁᩢᨠᩣ ᨩ᩶ᩣ ᩮᩉᩥ ᩰᩃ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᪆。ᩮᨣ᩾ᩣ ᩋ ᨳ ᩱᨶ ᨠᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ  ᨶᩥ ᩮᨸ“ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩋᩢ ᨣᩫ ᩓ ᨩ᩶ᩣ ᨧᩢ ᨡ᩵ᨦ ᩃ᩵ᨦ ᨠᩢ”,ᩮᩮᨳ ᩮᩮᩁ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩁᩢᨠᩣ ᩈᩫ ᨽᩣ,ᨿᩫ ᩴ ᩈᩫ ᨽᩣ ᨿᩥ ᨯᩦ,ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨣᩫ ᩓ ᨩ᩶ᩣ ᨧᩢ ᨡ᩵ᨦ ᩃ᩵ᨦ ᨠᩢ。(ᩰᩃ᩶ ᨠ᩵ ᨤ᩶ᩣ)