new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ (ᩮᩮᩉ᩵ ᨠ᩶ᩣ) ᨻᩬᨠ ᨵᩦ 178

作者: 时间:2021-08-20 10:34:58

图1.jpg

  ᩮᨯᩥ ᧘ ᩰᩃ ᩣ᪃ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᨽᩬ᩶ᨾ (ᩮᩮᩉ᩵ ᨠ᩶ᩣ) ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ 178,ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨣ ᨸᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ,ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᩮᨪᩥ ᩅ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪐ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩣ᪂ ᨠᩢ ᨴᩢ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ ᨠᩣ ᨲᩥ ᨩᩣ ᨶ᩾ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ,ᩁᩢ ᨼᩢ ᨷᩬ᩵ᨠ ᨸ᩵ᩣ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩈ᩵ᩣ ᩮᩮᨪ᩵ ᨲ᩵,ᨤ ᨴᩬᨦ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨲᩥ ᨩᩣ。

ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。

  ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨣ ᨸᩣ ᨡ᩷ᩬ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨾᩬᩥ ᩮᨯᩥ ᧗ ᩰᩃ ᪃᪐ ᨤ᩵ ᩀ᩵ ᩱᨶ ᨩ᩵ᨦ ᨠ᩵ᨦ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᩮᨧᩥ ᨧᩨ ᨩᩥ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ、ᨽᩬ᩶ᨾ ᩋ᩵ ᩃᩣ ᨠᩢ ᨹ᩶ ᨣᩫ ᨷᩢ ᩱᨩ᩵ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᨶ᩾ ᨸᩣ ᩅᩤ᩵ ᨶ᩾,ᨠ ᨴᩨ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩅᨲ、ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᨴᩢ ᨠᩫ ᨠᩢ ᨴᩢ ᨡ᩷ᩬ ᩉᩢᨠ ᨠᩣ ᨵᩤ ᨶ᩾ ᨧᩢ ᩮᩮᨾ᩵,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩋᩥ ᩮᩮᨳ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨸᩬᨦ ᨠᩣ、ᨤᩣ ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵、ᨤᩣ ᨲᩨ ᨲᩬ᩷ ᨠᩢ ᨴᩢ ᨤᩣ ᩮᨿᩬ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨠᩣ ᨲᩣ ᨯᩦ,ᩮᩮᨳ ᩱᩅ ᨿᩫ ᩈᨦ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨿᩢ ᨯᩦ ᨠᩣ ᩁᩢᨠᩣ ᩈᩫ ᨽᩣ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩋᩥ ᩮᩮᨳ ᨤᩣ ᩈᩫ ᩱᨧ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨣᩨ ᨸᩬᨦ ᨠᩣ ᨵᩤ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨾ᩶ᩁ ᨾᩫ ᨲᩣ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨵᩤ ᨴᩢ 。(ᩰᨤ᩶ ᨪᩦ ᨪᩦ)