new tai | old tai | 中文

ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨩᩥ ᩅ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ

作者: 时间:2021-08-20 10:41:27

图2.jpg

  ᩮᨯᩥ ᧘ ᩰᩃ ᩣ᪆ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨩᩥ ᩅ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ,ᨤ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨺ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨹ᩾ ᨡᩫ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ。ᨴᩤ᩵ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᩓ ᨠᩣ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩉ᩾ᩁ ᨣᨦ ᨡᩬ᩵ᨷ ᨴᩤ᩶ ᩮᩮᨴ ᨤ ᨵᩤ ᩮᨸ ᨠᩣᩉᩢᨠ ᩈᨯ ᨵᩦ,ᩉ᩾ᩁ ᩮᩮᨠ᩵ ᩮᨤᩥ ᩮᩮᨡ᩶ ᨽᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ、ᨴᩦ ᩮᩮᩁ᩶ ᩮᨺ᩾ᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ,ᩮᩮᨳ ᩱᩅ ᨠᩢ ᩱᩈ᩵ ᩮᨤᩥ ᨧᩢ ᩅᩥᩣ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩉ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨺ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨹ᩾ ᨡᩫ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩋᩢ ᩉ᩾ᩁ ᩮᩮᨠ᩵ ᩈᩢᩔᩦ、ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᩱᨯ᩶ ᨯᩦ ᩱᨯ᩶ ᩉᩨ ᨿ᩵ᩣ ᨶ᩾。

  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。(ᩰᨤ᩶ ᨪᩦ ᨪᩦ、ᨩ᩵ᩣ ᨪᩦ)