new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᩮᩮᩉ᩵ ᨠ᩶ᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᨧᩫ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ 179

作者: 时间:2021-08-27 15:38:10

  ᩮᨯᩥ ᧘ ᩰᩃ ᪂ᩅ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᩮᩮᩉ᩵ ᨠ᩶ᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᨧᩫ  ᨻᩬᨠ ᨵᩦ 179,ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨣ ᨸᩣ ᨩᩦ ᩴ ᨡ᩷ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩦ ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᩁ ᨸᩣ ᨣ ᨶ᩾,ᩁᩢ ᨼᩢ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩈᩥ ᨧᩫ ᨲᩫ ᩈᩬ᩵ᩁ,ᨧᩫ ᨧᩫ《 ᨴᩦ ᨠᩣ ᩉ᩶ᩣ ᨤᩣ ᩋᩣᨩᩣ ᨸᩦ ᪂ᩅ᪂ᩣ ᨲᩫ ᩮᩮᩉ᩵ ᩮᨧᩥ ᨼ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ》《ᨲᩥ ᨯ᩶ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᩮᨸᩥᩈᩣ ᨠᩣ ᨧᨹ᩶ᩁ ᨠ᩵ ᩮᩉᩥ᩵ᩁ ᩋᩣᨩᩣ、ᩃᩦ ᨪᩨ ᩱᨶ ᩉᩅ ᩮᩮᩉ᩵ ᩮᨩᩥ ᩅ》,ᨤ ᨴᩬᨦ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨲᩥ ᨩᩣ。

 ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩦ ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。

 ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨣ ᨸᩣ ᨡ᩷ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩦ ᩀ᩵ ᩱᨶ ᩰᨩ᩵ ᨿ᩵ᩣ ᨪ᩶ᩣ ᨩᩥ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨡ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᨧᩫ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩣᩅ ᨸᩣ ᩅᩤ᩵ ᨶ᩾ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩃᩥ ᩮᩮᩃ,ᨲ᩾ ᩮᨣ᩾ᩣ ᩈᨯ ᨸᩣ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩋᩢ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩮᨸ ᨠᩣ ᩱᨧ ᨶ᩾,ᩃᨦ ᩱᨸ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ “ᨩᩬ᩵ᨦ ᩮᨿᩬ ᨴᩤ ᩮᩮᨸ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨻᩬᨠ ᩱᨸ ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᨷᩤ᩶ ᩮᨠᩦ ᩮᨾᩥ ᩮᨸ”,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩀ᩵ ᩮᨾᩥᩬ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩴ ᩮᩮᨤ᩶ ᩴ ᨯᩦ ᩈᨦ ᨶ᩾ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩁ᩶ ᨾᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ,ᨣᩤ ᩮᨩ᩶ ᨠᩣ ᩮᨠᩥ ᨣᩤ᩶ ᩉ᩵ᩣ ᨡ,ᩮᩮᨹ᩵ ᩱᨡ ᨩᩬ᩵ᨦ ᩱᨩ᩶ ᨠᩣ ᩮᩮᨷ᩵ ᨸᩢ ᩱᩉ᩵ ᩉᩢᨠ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪃ ᩀ᩵ ᩮᨾᩥᩬ ᩉ᩾ᩁ ᨣᨦ ᩮᩮᩉ᩵ ᨠ᩶ᩣ ᨠᩣ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨾᩫ ᨧᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ、ᩉ᩾ᩁ ᩅᩨ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨠᩣ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ ᨾ᩶ ᨣᩨ ᨶ᩾ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩱᨸ ᨲᩥ ᨵᩦ,ᨿᩫ ᩈᨦ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᩮᩮᨷ᩵ ᩮᩮᨧ᩶ ᨠᩣ ᩮᨡᨩᩣ ᩓ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᩮᩮᨩ ᨯᩬᨾ ᨸᩫ ᨣᩣ ᩁᩣ ᨩ ᩅᨲ ,ᨳᩨ ᩐᩢᩣ ᨸᩦ ᩀ᩵ᩣ ᩉᩣ ᩮᨩᩥᩬ ᨾᩦ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨣᩤ ᩮᨩ᩶ ᨠᩣ ᩉᩦ ᩮᨧᩥ ᨼ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩰᨹᩬ ᨲᩦ ᨠᩣ ᨹᩥ ᩋᩣ ᨻᩣ ᨿᩣ ᩁᩬᨾ ᨦᩨ、ᩮᩮᨲ᩵ ᩈᩥ ᩅᩤ ᩰᩃ᩶ ᨧ ᩃ᩵ᩣ ᩐᩢᩣ ᨦᩨ ᨺᨦ ᨶᩥ ᨣᩢ ᨤᩥ。

ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨩᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩦ ᩮᩮᨲ᩶ ᩃᩣ ᨲᩬ᩵ᨷ ᨤᩬᨷ ᩉᩨ ᨣᩫ ᩉ᩵ᨾ ᨲ᩵ᩣ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩋᩢ “ᨲᩁ ᩕᨷ ᩮᩈᩥ ᩈᩫ  ᨲ᩷ ᨸᩣ ᨲ᩷ ᨣᩫ ᩉ᩵ᨾ  ᩮᩉᩥ ᩰᩃ” ᨶ᩾ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᩮᩮᨸ ᩮᩮᨾ ᨠᩣ ᩁᩣ  ᨩ ᨠᩣ  ᨠᩬ᩵ᩁ ᩴ 、ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨤᩣ ᩮᨩᩥᩬ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ 、ᩮᩮᩉ᩵ ᨠ᩶ᩣ ᩱᨡ᩵ ᩱᩉ ᨲ᩷ ᨲ᩵ᩣ ᩕᨷ ᩮᨴ,ᩐᩢᩣ ᨤᩣ ᩱᨧ ᩐᩢᩣ ᨤᩣ ᩁᩢ ᩐᩢᩣ ᨠ᩵ ᩃᩢ  ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨣᩫ ᩉ᩵ᨾ ᩰᨩ᩵ ᩈᨠᩣᨯ ᩱᩉ᩵ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨣᩫ ᩉ᩵ᨾ  ᨾᩣ ᩮᨲᩥ  ᨩ᩵᩷ᩭ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩴ ᩮᩮᨤ᩶ ᩴ ᨯᩦ  ᩈᨦ ᨠᩣ ᩅᨲ ᨠᩣ ᩃᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩱᨸ ᨷᩢ ᨡᩣ。

 ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨿᩢ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ ᩮᨩᩥᩬ ᩋᩨ。(ᨶᩢ ᨡ᩵ᩣ ᩰᩁ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨽᩥ)