new tai | old tai | 中文

ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ ᩱᨸ ᨴᩤ ᨩᩨ ᨸ᩵ ᨳ᩶ᩣ ᩱᨲ᩶ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩈ᩵ ᨳᩣ ᩓ ᩋ᩵ ᩃᩣ ᨲᩬ᩷ ᩱᨽ᩵ ᨩᩫ ᩉᩣ

作者: 时间:2021-09-02 15:56:36

  ᩮᨯᩥ ᧘ ᩰᩃ ᪂᪆ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ ᩱᨸ ᨴᩤ ᨩᩨ ᨸ᩵ ᨷᩤ᩶ ᨳᩥ ᩱᨶ ᨸ᩵ᩣ ᩈᩨ ᩈ᩵ ᩮᩮᨳ ᨠᩣ ᩅᨦ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᩋᩢ ᨡᩬ᩵ᨯ ᨤᩣ ᩈᩨ ᩉᩣ ᨶ᩾,ᨤ ᨴᩬᨦ ᩈ᩵ ᨳᩣ ᩋ᩵ ᩃᩣ ᨲᩬ᩷ ᩱᨽ᩵ ᨩᩫ ᩉᩣ,ᨼᩢ ᩱᨽ᩵ ᩅᩤ᩵、ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨠᩣ ᩱᨽ᩵、ᩈ᩵ ᨳᩣ ᩱᨽ᩵,ᨧᩨ ᩐᩢᩣ ᨤ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩱᨶ ᨴᩤ ᨷᩬ᩵ᨠ ᩈᩬᩁ ᩉᩨ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᨳ᩶ᩣ ᩱᨲ᩶ ᨴᩗᩢᩣ。

  ᩀ᩵ ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩋ᩵ ᩃᩣ ᨠᩣ ᨲ᩷ᩬ ᨠᩢ ᩉ᩾,ᨴᩗᩢᩣ ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨸᩣ ,ᨠ ᨣ ᪑ ᨾᩨ ᨣ ᪂,ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨲᩥ ᨯ᩶ ᨠᩣ ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨶᩥ ᨴᩤ ᨴᩤ、ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨩ ᨩᩨ ᨳ᩶ᩣ ᩱᨲ᩶ ᩓ ᨠᩣ  ᨴᩦ、ᨠᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ、ᨠᩣ ᩰᨸ ᨣᩤ ᩮᩈᩬᩥ ᨪᩦ ᨺᨦ ᨶᩥ ᨾᩦ ᩱᨯ ᩅᩤ᩵ ᨶ᩾,ᨵᩦ ᨤᩣ ᩉᩢ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨾᩣ ᩉᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩣ ᨲᩣ。ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ ᨡ ᩱᨧ ᩮᩮᨲ᩶ ᩉᩣ ᩱᩅ᩶ ᨩ᩵ ᨡᩬ᩷ ᨩ᩶ ᨲᩣ,ᨴᩤ᩵ ᩈ᩶ ᩮᩉ ᩮᨠ ᩉ᩶ᩭ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨩ᩵ ᨳ᩶ᩣ ᩋᩢ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨶ᩾,ᨲᩥ ᨲ᩷ᩬ ᨤᩣ ᩉᩢ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨵᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨾᩣ ᨶ᩾ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨳᩨ ᩉᩢᨠ ᩈᨦ ᩈᨯ,ᨡ ᩱᨧ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨣᩣ ᩮᨩ᩶。

  ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ ᨩᩫ ᨻᩣ ᨴᩢ ᩉᩣ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨾᩬᩥ ᩮᨯᩥ ᧘ ᩰᩃ ᩣ᪉ ᨤ᩵ ᩮᩮᨲ᩶ ᩃᩣ ᨲᩬ᩵ᨷ ᨤᩬᨷ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨳ᩾ᩣ ᨴᩗᩢᩣ ᨷᩤ᩶ ᨡ᩵ᨦ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩱᨶ ᨧᩨ ᨧᩨ ᩮᩮᩈ᩵ ᨽᩣ ᩅᩤ᩶ ᨪ᩵ᩣ ᩮᩮᨿ᩶ ᨶ᩾。ᨴᩤ᩵ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᩃᩣ ᨲᩬ᩵ᨷ ᨤᩬᨷ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᨷᩢ ᨿᩣ,ᩮᨴᩤ᩶ ᩅᩤ᩵ ᨤᩨ ᨾᩦ ᨤᩣ ᩁᩢ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᩃ,ᨩᩣ ᩈ ᩉᩥᨯ ᨲᩥ ᩉ᩶ᩭ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᨴᩤ᩶ ᩮᩮᨴ ᨤ,ᩉᩢᨦ ᩉᩨ ᨴᩤ ᨩ ᨩᩨ ᨳ᩶ᩣ ᩱᨲ᩶ ᨩ᩵ ᨳ᩶ᩣ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨡ ᩱᨧ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᩋᩬᩁ ᩉᩫ ᨩᩫ ᨻᩣ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨿᩢ ᩉ᩾ᩁ ᨠᩣ ᩅᨲ、ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᨻᨶ ᨶᩴ ᨠᩢ、ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨡ᩷ᩬ ᩀ᩵ ᩁᩣ ᨠᩥ ᩱᨽ᩵、ᩉ᩾ᩁ ᨣᨦ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩉ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᨯᩦ“᪃ ᩕᨷ ᨠᩣ” ᩮᩮᨩ ᩮᩮᨩ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ ᨳᩨ ᨴᩦ。(ᩮᨪᩥ ᨩᩥ)