new tai | old tai | 中文

ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪃ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᧗᪉

作者: 时间:2021-09-08 10:45:48

图2.jpg

ᩮᨯᩥ ᧘ ᩰᩃ ᪃᪐ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪃ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᧗᪉,ᩈᩨ᩵ ᩮᩮᨹ᩵ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᩓ ᩱᨶ ᩮᨪᩥ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ ᨠᩣ ᩉᩢᨠ,ᨤ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ  ᨴᩦ ᩁᩢᨠᩣ ᩴ ᨯᩥ ᨺᨦ ᨶᩥ。

ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨺ᩵ᩣ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨣ ᨸᩣ ᨡ᩷ᩬ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ᩵ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩀ᩵ ᩱᨶ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ ᨠᩣ ᨽᩣ ᨸᩣ ᩅᩤ᩵ ᨶ᩾ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᩃ,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ ᨵᩤ ᩮᨸ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᨴᩦ ᩉᩢᨠ ᩁᩣ ᨩ ᨠᩣ,ᨠ ᨴᩨ ᩉ᩾ᩁ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨴᩦ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᨲᩥ ᨯ᩶ ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᩓ ᩱᨣ ᨯᩦ ᨠᩣ ᨽᩣ,ᩮᨡ᩾ᩣ ᩉᩣ ᩁ᩶ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ、ᩋ ᨳ ᩱᨶ ᩓ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨧᩥ,ᩃᨠ ᩮᩮᨲ᩵ ᨺ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨴᩤ ᨤᩨ ᨷᩢ ᩁᩭ᩶  ᨾᩣ ᨠ ᨴᩨ ᩉ᩾ᩁ ᩉᩫ ᨻᩣ ᩓ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᨠᩣ ᨽᩣ ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ ᨶᩥ,ᩁ᩶ ᩮᩮᨧ᩶ ᨠᩣ ᩉᩢᨠ ᨠᩬ᩷ ᩉ᩾ᩁ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨽᩣ ᨩ᩵ᨦ ᨤ᩶ᩣ ᩮᩉᩥᩁ ᩱᨾ᩶ ᩁᩫ ᩱᨷ ᩱᨧ ᩁᩫ ᩱᩈ᩶,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨷᩢ ᩮᨼᩥ ᩱᩉ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨠᩣ ᨽᩣ ᨩ᩵ ᨺ᩵ᩣ ᨩ᩵ ᨻᩣ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᨽᩣ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨿ᩶ᩣ ᨡᩨ ᨷᩢ ᨷᩤ ᩱᩉ᩵。