new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᩮᩮᩉ᩶ ᨠ᩶ᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ 180

作者: 时间:2021-09-08 10:51:41

图1.jpg

  ᩮᨯᩥ ᧘ ᩰᩃ ᪃᪐ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᩮᩮᩉ᩶ ᨠ᩶ᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ 170,ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨣ ᨸᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ ᨸᩣ ᩅᩤ᩵ ᩓ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨣ ᨸᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᨲᩬ᩵ᨷ ᨤᩬᨷ ᩃᩣ,ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᩅᩤ᩶ ᨿᩥ ᩰᨻ᩵ ᩮᨪᩥ ᨩᩣ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨴᩬᨦ ᩰᨧ ᨠᩣ,ᨤ ᨴᩬᨦ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ。

  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。

  ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨣ ᨸᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩀ᩵ ᩱᨶ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ ᨠᩣ ᨽᩣ ᨸᩣ ᩅᩤ᩵ ᨶ᩾ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᩃ,ᨠ ᨴᩨ ᩉᩫ ᨻᩣ ᩓ ᨴᩦ ᩉᩢᨠ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨽᩣ ᨩᩫ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᨧᩢ ᩮᩮᨾ᩵ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᩮᩮᨳ ᩮᩮᩁ ᨺ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨠᩬ᩷ ᩉ᩾ᩁ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨽᩣ ᨩ᩵ᨦ ᨤ᩶ᩣ ᩮᩉᩥᩁ ᩱᨾ᩶ ᩁᩫ ᩱᨷ ᩱᨧ ᩁᩫ ᩱᩈ᩶、ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨩ᩵ ᨽᩣ ᩱᨡ᩵ ᩱᩉ ᩉᩣ ᨠᩢ、ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨽᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨲᩣ ᨯᩦ、ᨿᩫ ᩈᨦ ᩴ ᨩ᩵ᩣ ᩱᩉ᩵ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨠᩣ ᩈᩣ ᩈᩣ ᨽᩣ、ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᨸᩥ ᩮᩮᨿ ᨽᩣ ᨻᨶ ᨶᩴ ᨠᩢ ᨧ᩵ ᩮᩁᩥ ᨸᩣ ᩱᩉ᩵、ᩮᩮᨳ ᩮᩮᩁ ᩓ ᩱᨣ ᨯᩦ ᨴᩤ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨠᩣ ᨽᩣ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᨠᩫ ᩮᩮᨲ᩶ ᨤ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨽᩣ ᨻᨶ ᨶᩴ ᨠᩢ ᨧ᩵ ᩮᩁᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩱᩉ᩵ ᨷᩢ ᨡᩣ。