new tai | old tai | 中文

ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨠᩣ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ

作者: 时间:2021-09-16 10:26:56

图1.jpg

  ᩮᨯᩥ ᪉ ᩰᩃ ᩣ᪐ ᨤ᩵,ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨠᩣ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ。ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩓ ᨸᩣ ᨣ。ᨴᩤ᩵ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨣ ᨧᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᨲᩥ ᨯ᩶ ᨠᩣ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ、ᩱᨧ ᨤᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ ᨠᩣ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨴᩢ ᩮᨪᩥ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᩃ,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᩴ ᩮᩮᨤ᩶ ᩴ ᨯᩦ ᩈᨦ ᩮᨸ ᨲᩣ ᩉᩣ,ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ  ᨴᩦ ᧕  ᨾ᩶ ᨣᩨ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ,ᩮᩮᨳ ᩱᩅ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨩᩫ ᨸᩣ ᨷᩢ ᨯ᩵ ᨶᩢ ᩈ᩶ᨦ,ᨺ᩾ ᩮᨸ ᨠᩥ ᨯ ᨠᩢ、ᨤᩣ ᨲ᩾ ᩁᩥ ᩁᩣ ᩉ᩾ᩁ ᩮᩮᨠ᩵、ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨤᩨ ᨷᩢ,ᨾ᩶ ᨣᩨ ᨠᩣ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨸ᩵ᩣ ᨸᩬᨦ ᨠᩣ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨯᩦ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩈᩫ ᩱᨧ ᨶ᩾。(ᩰᨤ᩵ ᨪᩦ ᨪᩦ、ᨤ᩶ ᨽ᩵ᩣ)