new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᩮᩮᩉ᩵ ᨠ᩶ᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ 183

作者: 时间:2021-09-18 09:48:05

  ᩮᨯᩥ ᪉ ᩰᩃ ᩣ᪂ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᩮᩮᩉ᩵ ᨠ᩶ᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ 183,ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨣ ᨸᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ ᨸᩣ ᩅᩤ᩵ ᨶ᩾,ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᨩ ᨯᩬᨾ ᩁᩢᨠᩣ ᨤ᩵ᨾ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᩈᩫ ᨽᩣ、ᩱᨧ ᨤᩣ ᨩ ᨳᩨ ᨴᩦ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨿᩫ ᩈᨦ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨤ᩵ᨾ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᨣᩫ ᨻᩣ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ ᨴᩢ ᩮᨪᩥ,ᨸᩬ᩵ᨦ ᨸ᩵ᩣ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩱᨶ ᩮᨪᩥ ᨲᩬ᩵ᨷ ᨤᩬᨷ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨽᩥ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᨸᩥ ᩮᩮᨿ ᨽᩣ ᨻᨶ ᨶᩴ ᨠᩢ ᨧ᩵ ᩮᩁᩥ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃ᩵ ᩱᩉ᩵,ᨤ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩓ ᨲᩫ ᨴᩦ ᨠᩣ ᨵᩤ。