new tai | old tai | 中文

ᩮᨿᩥ ᩁᩢ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪉

作者: 时间:2021-09-23 10:57:52

  ᩮᨩᩥ ᨴᩤ ᨲ᩵ᩣ ᨡ᩵ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪉ ᨧᩢ ᩱᨠ᩶ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ,ᨠᩣ ᨶᩥ ᩮᨸ ᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᨠᩣ ᩉᩅ ᨡᩬ᩷ ᩀ᩵ ᩁᩣ ᨠᩥ ᩁᩣ ᨩ ᨠᩣ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨩ᩵ ᨽᩣ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ,ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩉᩣ ᩉᩢᨦ ᩉᩣ ᨳ᩶ᩣ ᨣᩬᨦ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨴᩡ ᩮᩮᨴ᩶。

  ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩃᩥ ᩮᩋᩬᩥ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨸᩣ ᩅᩤ᩵, ᨶᩥ ᨲᩫ ᨴᩤ᩵ ᩉᩣ ᩐᩢᩣ ᨧᩥ ᩱᩈ᩵ ᩱᨧ ᩮᩈ ᨺ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩱᩉ᩵“ᩅᨦ ᨶᩨ ᩈᩬᨦ ᨤ᩵ᨾ”、ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩅᨲ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ、ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᨤ᩵ᨾ ᩱᨶ ᩅᨦ、ᩱᨣ ᨯᩦ ᨠᩣ ᨡ᩷ᩬ ᩀ᩵ ᩁᩣ ᨠᩥ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨺᨦ ᨶᩥ ᩋᩢ ᩮᨸ ᨠᩣ ᨴᩗᩢᩣ ᩮᨣᩥ ᩱᨧ ᨶ᩾ ᨴᩡ ᩮᩮᨴ᩶,ᩉᩢᨦ ᩉᩨ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨻᩬᨠ ᨶᩥ ᨩᩫ ᨻᩣ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩮᩮᨤ᩶ᩁ ᨯᩦ。