new tai | old tai | 中文

ᩰᩁ ᩮᩮᨡ᩵ ᩮᨩᩥ ᨧᩥ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩁ ᨯᩦ ᩁᩢ ᨴᩤ ᨲ᩵ᩣ ᨡ᩵ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪉

作者: 时间:2021-09-23 11:00:28

  ᨶᩢ ᨡ᩵ᩣ ᩃᨠ ᩮᩮᨲ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩁ ᩮᨩᩥ ᨴᩤ ᨲ᩵ᩣ ᨡ᩵ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪉ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩶:ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᨠᩣ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩁ ᩮᨩᩥ ᨴᩤ ᨲ᩵ᩣ ᨡ᩵ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪉ ᨻᩬ᩷ ᨯᩣ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩁ ᨯᩦ ᩱᩅ ᩓ,ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨧᩢ ᩀ᩵ ᨴᩦ ᩰᩁ ᩮᩮᨡ᩵ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᨧᩥ ᨩᩥ ᩮᩮᨲ᩵ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ,ᨴᩦ ᩮᩮᨷ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨶᩥ ᩰᩁ ᩮᩮᨡ᩵ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨩᨦ ᩃ᩶ᩣ ᨡ᩵ ᨩᩣ ᨩᩥ ᩮᩮᨲ᩵ ᩓ ᩰᩁ ᩮᩮᨡ᩵ ᩈᩨ ᨧᩥ ᨩᩥ ᩮᩮᨿ᩶ ᨩᩥ ᩮᩮᨲ᩵。ᩅᩢ ᩋᩬᩁ,ᨶᩢ ᨡ᩵ᩣ ᩱᨸ ᩈ᩵ ᨳᩣ ᨳᩨ ᩰᩁ ᩮᩮᨡ᩵,ᩮᨡ᩾ᩣ ᩉᩣ ᩁ᩶ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩁ。

  ᨲᩥ ᨯ᩶ ᩮᨩᩥ ᨴᩤ ᨲ᩵ᩣ ᨡ᩵ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪉,ᩰᩁ ᩮᩮᨡ᩵ ᨲ᩾ ᩮᨸ ᩉ᩵ ᩁᩢ ᩁᩬᨦ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ ᨠᩣ ᩓ ᩉ᩵ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ,ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᩅᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ ᨠᩣ、ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨤᩬ᩶ᨦ ᨴᩦ ᨶᩬᩁ、ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᩮᨤᩥ ᩱᨩ᩶、ᨠ᩶ ᨩ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᩮᨾᩬᩥ ᩮᩅᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ ᨠᩣ、ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨺᨦ ᨶᩥ ᨩ᩵ ᨩᩬ᩵ᨦ ᩉᩨ ᨯᩦ。

ᨹᩪ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩰᩁ ᩮᩮᨡ᩵ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᨧᩥ ᨩᩥ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᨠᨲ ᨱᩣ,ᩰᩁ ᩮᩮᨡ᩵ ᩉᩢᨦ ᨶᩥ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨠᩢ ᩅ ᩎ᩵ᩣ ᩉᩦ ᨼ᩶ ᨳ᩵ᩣ ᩰᨤ᩵ ᨧᩥ ᨿᩥ ᩮᩮᩈ᩵ ᨣ᩵ᨦ ᨪᩨ ᨡ᩶ᩣ ᩮᩮᨾ ᨯᩢ ᨻᩥ;ᨩ᩵ ᩅᩢ ᨣᩢ ᨸᩢ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ,ᨲᩥ ᨯ᩶ ᨡᩫ ᩅᩥ、ᨺᩣ ᨪ᩾、ᩮᩉᩥ ᨯᩥ ᨺᨦ ᨶᩥ ᨣᩢ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ,ᨹᩢ ᩮᩀᩬᩥ ᨴᩤ ᨠᩥ ᨣᩢ ᨾᩦ ᩰᩁ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ ᩋᩢ ᨾᩦ ᩁᨠ ᨱ ᨯᩦ ᨶ᩾ ᩈ᩵ᨦ ᨾᩣ ᩉᩨ。(ᨻ ᩮᩮᨧ ᨤ)