new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᨲᩣ ᨲ᩵ᩣ ᨡ᩵ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪉ ᨩ ᨶᩫ ᨩ ᨪᩦ ᨵᩬ᩶ᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪑

作者: 时间:2021-09-26 16:53:09

图2.jpg

  ᩮᨯᩥ ᪉ ᩰᩃ ᪂᪃ ᨤ᩵ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩃ,ᩮᨩᩥ ᨴᩤ ᨲ᩵ᩣ ᨡ᩵ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪉ ᨩ ᨶᩫ ᩉ᩵ ᨩ ᨪᩦ ᨵᩬ᩶ᩁ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪑。

  ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。

  ᩉ᩵ ᨩ ᨪᩦ ᨵᩬ᩶ᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。

  ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ ᩱᨩ᩶ ᩮᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᨿᩫ ᨾᩨ ᩀᩦ ᨩ,ᨧᩬ᩵ᨯ ᨩ ᨠ᩶ᩣ ᨩᩨ ᩈᨦ ᨪ᩶ᩣ ᩉ᩵ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨡ᩵ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᩉ᩵ ᨩᨪᩦ ᨵᩬ᩶ᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ; ᨧᩬ᩵ᨯ ᨩ ᨠ᩶ᩣ ᨩᩨ ᩈᨦ ᨩ ᨪᩦ ᩮᩮᨷᩝ᩵ ᩮᨸ ᩉ᩵ ᨵᩤ ᨠᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ;ᨧᩬ᩵ᨯ ᨩ ᨠ᩶ᩣ ᨩᩨ ᩈᨦ ᨺ᩵ ᨾᩦ ᨪ᩵ ᨩᩣ ᨽᩬ᩶ᨾᩉᩅ;ᨧᩬ᩵ᨯ ᨩ ᨠ᩶ᩣ ᨩᩨ ᩈᨦ ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ ᨵᩬ᩶ᩁ ᨵᩬ᩶ᩁ ᨩᩣ、ᨺ᩵ ᨵᩬ᩶ᩁ ᨩᩣ;ᨧᩬ᩵ᨯ ᨩ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨡ᩵ ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨲᩥ ᨯ᩶ ᨠᩣ ᩮᨸᩨ ᩈᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ;ᩁᩢ ᨼᩢ ᩃ ᨿ᩾ ᨷᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᨧ᩶ ᨠ᩶ᩣ ᨩᩨ ᩈᨦ ᨹ᩶ ᨣᩫ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᩁᩢ ᨼᩢ ᩓ ᨹ᩶ ᨣᩫ ᩋ ᩮᨩᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ;ᨧᩬ᩵ᨯ ᨩ ᨠ᩶ᩣ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ;ᨧᩬ᩵ᨯ ᨩ ᨠᩣ ᨵᩤ ᨾᩦ ᨪ᩵ ᩈ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨠᩢ ᨴᩢ ᩉ᩶ᩣ ᨤᩣ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨵᩤ ᨠᩣ。(ᨪ᩵ ᨿᩥ ᨤ᩶ᩣ)