new tai | old tai | 中文

ᨩ ᨶᩫ ᨹ᩶ ᨩ ᩐᩢᩣ ᩉ᩵ ᨲᩣ ᨲᩣ ᨩ᩵ ᨴᩦ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪂

作者: 时间:2021-09-26 16:55:00

图3.jpg

  ᩮᨯᩥ ᪉ ᩰᩃ ᪂᪃ ᨤ᩵ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩃ,ᩮᨩᩥ ᨴᩤ ᨲ᩵ᩣ ᨡ᩵ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪉ ᨩ ᨶᩫ ᨹ᩶ ᨩ ᨶᩫ ᩉ᩵ ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ ᨵᩬ᩶ᩁ ᨩ᩵ ᩉ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪂。ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ ᩁᩢ ᨼᩢ ᨷᩬ᩵ᨠ ᨸ᩵ᩣ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩉ᩵ ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ ᨵᩬ᩶ᩁ ᨩ᩵ ᩉ᩵ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᨪ ᨵᩬ᩶ᩁ ᨩᩣ、ᨺ᩵ ᨵᩬ᩶ᩁ ᨩᩣ,ᩰᨧ ᨠᩢ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᨪ ᨠ᩶ᩣ ᨩᩨ ᩈᨦ ᩉ᩵ ᨩ ᨪᩦ ᨵᩬ᩶ᩁ、ᨾᩦ ᨪ᩵ ᨩᩣ ᩓ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨡ᩵ ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ,ᨠᩢ ᨴᩢ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨠᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ。

  ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ ᨩᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ,ᩉ᩵ ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ ᨵᩬ᩶ᩁ ᨩ᩵ ᩉ᩵ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨶᩢ ᨲᩣ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᨪ ᨵᩬ᩶ᩁ ᨩᩣ、ᨺ᩵ ᨵᩬ᩶ᩁ ᨩᩣ,ᨡ ᩱᨧ ᩰᨧ ᨠᩢ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᨪ ᨠ᩶ᩣ ᨩᩨ ᩈᨦ ᩉ᩵ ᨩ ᨪᩦ ᨵᩬ᩶ᩁ、ᨾᩦ ᨪ᩵ ᨩᩣ ᩓ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨡ᩵ ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ,ᨧᩨ ᨲᩥ ᨯ᩶ ᨠᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨡ ᩱᨧ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩢ。ᨯ᩶ ᨲᩣ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩢ,ᨠ᩶ᩣ ᨩᩨ ᩈᨦ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᨪᩉ᩵ ᨩ ᨪᩦ ᨵᩬ᩶ᩁ、ᨾᩦ ᨪ᩵ ᨩᩣ、ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨡ᩵ ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᩓ ᨠᩣ ᨽᩬ᩶ᨾᩉᩅ ᨶ᩾ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩋᩢ ᩮᩮᨣ᩵ ᩉᩨ ᨽᩬ᩶ᨾᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩁ ᩈᩥ ᩰᨧ ᩀᩦ ᨩ;ᨠ᩵ᩣ᩵ ᨩᩨ ᩈᨦ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᨪ ᨵᩬ᩶ᩁ ᨩᩣ、ᨺ᩵ ᨵᩬ᩶ᩁ ᨩᩣ ᩉ᩵ ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ ᨵᩬ᩶ᩁ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩋᩢ ᩮᩮᨣ᩵ ᩉᩨ ᩉ᩵ ᨩ ᨪᩦ ᨵᩬ᩶ᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪑ ᩀᩦ᩵ ᨩ。

  ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。

  ᩉ᩵ ᨩᩦ ᩴ ᨠᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᩮᨪᩥ ᩅ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨩᩦ ᩴ。(ᨩ᩵ᩣ ᨪᩦ)