new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᨴᩤ ᨲ᩵ᩣ ᨡ᩵ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪉ ᨩ ᨶᩫ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ

作者: 时间:2021-09-26 16:57:06


  ᩮᨯᩥ ᪉ ᩰᩃ ᪂᪃ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᨴᩤ ᨲ᩵ᩣ ᨡ᩵ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪉ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ。ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨲᩥ ᨯ᩶ ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᨴᩤ ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ,ᩃᩣ ᩮᨻ ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ ᨧᩢ ᩕᨷ ᩉᩣ,ᨿᩫ ᩈᨦ  ᨩ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨵᩤ ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ,ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨩᩬ᩵ᨦ ᩱᨩ᩶ ᨴᩤ ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ ᨠᩢ ᨴᩢ ᨣᩢ ᨤᩥ ᩅᩥᩱᨶ ᨸ᩵ᩁ ᨸᩣ ᩓ ᨽ ᨴᩥ ᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ。

  ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩅᩤ᩶ ᨩ᩵ᩣ ᩃᩥ、ᨪᩦ ᨩ᩵ᩣ ᨼ᩶、ᨩ᩵ᩣ ᨪᩥ、ᨿᩥ ᩮᩮᨪ ᨤ᩶ᨦ、ᨼ᩶ ᨪᩦ、ᩮᨪᩥ ᩮᩮᨪ ᩮᩮᩃ᩶、ᩃ᩶ ᨿ᩾、ᩮᨧ᩶ᩣ ᨣᩤ᩵、ᩮᨪᩥ ᨩ᩵ᩣ ᨪᩥ、ᨩ᩵ᩣ ᩮᩅᩥ ᨤ、ᨩ᩵ᩣ ᨿᩥ ᨤ᩶ᨦ、ᩮᨧ᩶ᩣ ᨩ᩵ᩣ ᩈᩥ、ᨪᩦ ᩮᩮᨧ᩵ ᨻᩥ、ᩃᩥ ᩃᩥ、ᩮᨴᩤ᩶ ᨪ᩶ᨦ ᨽᩥ、ᩃᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩮᩮᨧ᩵、ᩮᩮᨿ᩶ ᨪ᩵ᨦ ᨪᩥ、ᩋ᩶ᩣ ᨯᩣ、ᩮᨪᩥ ᨾᩥ ᨺᨦ ᨶᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。

  ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨩᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ,ᩮᨩᩥ ᨴᩤ ᨲ᩵ᩣ ᨡ᩵ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪉ ᨴᩢ ᩉᩣ ᩉᩣ ᩐᩢᩣ ᨧᩥ ᩱᩈ᩵ ᩱᨧ ᩮᩈ、ᩱᨧ ᨤᩣ ᩱᩉ᩵ ᨶᩢ、ᩈ ᩵ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᩃ,ᩉᩣ ᨵᩤ ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᧕ ᩉᩨᩁ᩵ ᨣᩫ ᨸᩣ ᩓ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩁᩭ᩶ ᪃᪐ ᩉᩨᩁ᩵ ᨣᩫ ᨸᩣ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᩋᩢ ᩋᩢ ᩮᩮᨣ᩵ ᩓ ᩉᩢᨦ ᩉᩣ ᨳ᩶ᩣ ᨣᩬᨦ ᨶ᩾,ᩮᨸ ᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᨠᩣ ᩉᩅ ᨡᩬ᩷ ᩀ᩵ ᩁᩣ ᨠᩥ ᩁᩣ ᨩ ᨠᩣ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨶ᩾ ᨩᩬ᩵ᨦ ᪑。ᨴᩤ ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ ᩮᨸ ᨹ᩶ ᨲᩣ ᨲᩣ ᨴᩤ ᨩ ᨩᩨ᩵ ᩈᩨ ᩉᩣ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᩓ ᨩᩫ ᩉᩣ,ᩉᩣ ᨵᩤ ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᩮᩁᩬᩥ ᩮᩁᩥ,ᩉᩣ ᨵᩤ ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᨵᩤ ᨿᩥ ᨿᨯ,ᨣᩁ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨿᩫ ᩈᨦ ᩁᩣ ᨩ ᨴᩦ ᨶ᩶ ᨧᩨ ᩉ᩾ᩁ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ、ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨠᩣ ᨵᩤ,ᩋᩥ ᩮᩮᨳ ᨤᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ,ᩮᨻᩬᩥ ᨾ᩶ᩁ ᨾᩫ ᨠᩣ ᨵᩤ ᩮᨩᩥ ᨴᩤ ᨲ᩵ᩣ ᨡ᩵ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪉ ᨩ᩵ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᨿᩨ ᨳᩣ ᨠ᩵ᨦ ᨣᨱ。(ᩮᨪᩥ ᨧᩥ)