new tai | old tai | 中文

ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨠ᩵ᨦ ᨪᩣ ᨴᩤ ᨧᩨ ᨧᩨ ᩮᨩᩥ ᨽᩣ ᩱᨴ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪉ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ

作者: 时间:2021-09-27 10:04:51

  ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᨲᩣ ᨲᩣ ᩮᨩᩥ ᩅ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᩮᨸᩨ ᩈᩣ ᨠᩣ  ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ

 (ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨠ᩵ᨦ ᨪᩣ ᨴᩤ ᨧᩨ ᨧᩨ ᩮᨩᩥ ᨽᩣ ᩱᨴ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪉ )

       (ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ ᨡ ᩱᨧ ᩁᩢ ᨼᩢ ᨠᩣ ᩮᨸᩨ ᩈᩣ)

  ᩮᨯᩥ ᪉ ᩰᩃ ᪂᪄ ᨤ᩵ ᨠᩣ ᩱᩉ ᪉ ᨲᩣ,ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨠ᩵ᨦ ᨪᩣ ᨴᩤ ᨧᩨ ᨧᩨ ᩮᨩᩥ ᨽᩣ ᩱᨴ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪉ ᩀ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩏ ᨵᩢ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。

  ᩉᩫ ᨷᩫ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨶᩥ ᩮᨸ: ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩐᩢᩣ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ᩵ ᨩ ᩀᩦ ᩋᩢ ᨾᩦ ᩮᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨩᩫ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᨾᩣ ᨩᩦ ᩴ,ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨴᩤ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩣ᪉ ᩓ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪉ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪂、ᨵᩦ  ᪃、ᨵᩦ ᪄、ᨵᩦ ᧕ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ,ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨣ ᨸᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨯᩥ ᧗ ᩰᩃ ᨤ᩵ ᪑ ᩓ ᨾᩣ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨿᩥ ᩶ ᨸᩣ ᩅᩤ᩵ ᨶ᩾ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᩃ,ᩮᨸ ᩈᩢ ᨯ ᨠᩢ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨾᩁ“᧕ ᩕᨷ ᨠᩣ ᩮᨸ ᩮᩮᨴ᩵ ᪑ ᩃ ᨯ ᨠᩢ”ᩮᨡ᩾ᩣ ᩱᨸ,ᩮᨲᩥ ᨩᩭ᩵ ᨠᩢ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ “᪄ ᩕᨷ ᨠᩣ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ” ᨶᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩱᨸ,ᨴᩬᨦ ᨲᩣ ᨸᩬᨯ ᩮᩅᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩱᩉ᩵,ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨣᩬᨦ ᨧᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩱᩉ᩵,ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩱᩉ᩵,ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᩮᨪᩥ ᩅ ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨩ ᨳᩨ ᨴᩦ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨸ᩵ᩣ ᨸᩬᨦ ᨠᩣ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨲᩣ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᩉ᩾ᩁ ᩅᩨ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩱᨸ,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩴ ᩮᩮᨤ᩶ ᩴ ᨯᩦ ᩈᨦ ᩮᨸ ᩉᩫ ᨷᩫ,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᨸ᩵ᩁ ᩱᨣ ᩈᩢ ᨳᩣ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩉᩣ ᩮᩉᩥᩋ  ᨠᩣ ᨲᩬ᩶ᨦ ᩰᩉ᩵ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨣᩢ ᩉᩢᨠ ᨡᩢ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᩃ,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᨸ᩵ᩁ ᩱᨣ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩱᩉ᩵ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠ᩵ ᩃᩢ,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᨲᩥ ᨻᩬ᩷ ᨡᩬ᩷ ᩀ᩵ ᩁᩣ ᨠᩥ ᩈᨡ ᩃ ᨷᩤ ᩱᨧ ᩋᩢ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨩ᩵ ᩅᩢ ᨿᩣ ᨲᩬ᩶ᨦ ᩰᩉ᩵ ᨶ᩾ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨲᩣ ᨴᩨ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨸ ᩅᨦ ᨩᩨ ᩈᨦ ᩃᩨ ᨪᩣ ᩮᩮᩋ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ、ᨤ᩵ᨾ ᩮᨸᩥ ᩮᩮᨿ ᨡ᩵ᩣ ᩱᨡ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ、ᨤ᩵ᨾ ᩮᨸᩥ ᩮᩮᨿ ᨽᩣ ᨻᨶ ᨶᩴ ᨠᩢ ᨧ᩵ ᩮᩁᩥ ᨶ᩾ ᨷᩢ ᩮᨼᩥ ᩱᩉ,ᩀ᩵ ᨤᩣ ᨴᩤ ᩱᩉ᩵ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ᩵ ᨩ ᩀᩦ ᨩᩫ ᨸᩣ ᨷᩢ ᨯ᩵ ᨶᩢ ᩈ᩶ᨦ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ ᨠᩫ ᩮᩮᨲ᩶ ᨤ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩉᩨ ᨯᩦ ᩱᨻ。

  ᩉ᩵ ᨩ ᨪᩦ ᨵᩬ᩶ᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨶ᩶ ᩀ᩵ ᨩ ᨪᩦ ᨵ᩶ᩣ。

  ᨩᩨ ᨪᩥ ᨩ ᨪᩦ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨻᩬᨠ ᨶᩥ ᨾᩦ:ᩮᨧᩥ ᩀᩦ、ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ、ᩅᩤ᩶ ᨩ᩵ᩣ ᩃᩥ、ᨿᩥ ᩮᩮᨪ ᨤ᩶ᨦ、ᨼ᩶ ᨪᩦ、ᩮᨪᩥ ᩮᩮᨪ ᩮᩮᩃ᩶、ᩃᩥ ᨪ᩵ᩣ、ᩃ᩶ ᨿ᩾、ᩮᨧ᩶ᩣ ᨣᩤ᩵、ᨣᩤ᩵ ᨴ᩵ᨦ、ᩮᨪᩥ ᨩ᩵ᩣ ᨪᩥ、ᩅᩤ᩶ ᨼ᩵ᨦ、ᨪᩦ ᨩ᩵ᩣ ᨼ᩶、ᨩ᩵ᩣ ᨪᩥ。

  ᩮᨧ᩶ᩣ ᨤᩣ ᩅ᩶ ᨹ᩶ ᩮᨸ ᨩ ᨩᩣ ᩉ᩵ ᨩᩦ ᩴ ᨠᩣ ᨿᩫ ᩮᩮᨪ ᨸ᩵ᩁ ᨸᩣ ᩮᨪᩥ ᩅ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨩᩦ ᩴ。

  ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨾᩦ ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。

  ᨠᩣ ᩱᩉ ᩉ᩶ᩣ ᩉᩦ ᪉ ᨲᩣ,ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨠ᩵ᨦ ᨪᩣ ᨴᩤ ᨧᩨ ᨧᩨ ᩮᨩᩥ ᨽᩣ ᩱᨴ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪉ ᩏ ᨵᩢ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。

  ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ ᩮᩮᨾ᩵ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨶᩥ 391 ᨣᩫ,ᨾᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᩮᩮᨴ᩶ ᨾᩦ 383 ᨣᩫ,ᨧᩢ ᩮᩮᨾ᩵ ᩋᩣᨩᩣ ᩉ᩶ᩣ ᨤᩣ。

ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᨲᩣ ᨲᩣ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨠ᩵ᨦ ᨪᩣ ᨴᩤ ᨧᩨ ᨧᩨ ᩮᨩᩥ ᨽᩣ ᩱᨴ ᩣ᪂ ᨻᩢ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᩮᨸᩨ ᩈᩣ ᨠᩣ《ᨡᩬ᩶ᩁ ᨲᩬᨾ ᨧᩥ ᩱᨧ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩅᨦ ᪑ ᩈᩬᨦ ᨤ᩵ᨾ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩱᨸ  ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨠᩫ ᩮᩮᨲ᩶ ᨤ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩈ᩵ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ᩵ ᨩ ᩀᩦ ᨩᩫ ᨸᩣ ᨷᩢ ᨯ᩵ ᨶᩢ ᩈ᩶ᨦ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ》ᩉᩨ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ。

  ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩅᩤ᩵,᧕  ᨻᩣ ᩋᩬᩁ,ᩮᨸ ᩮᩅᩣ ᧕  ᩋᩢ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨸ᩵ᩁ ᨲ᩵ᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩱᨸ ᨶ᩾,ᩮᨸ ᩮᩅᩣ ᧕  ᩋᩢ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨹᩣ ᩮᩮᨻ᩶ ᨠᩣ ᨡ᩵ᨦ ᨲᩬ᩷ ᨠᩣ ᩮᨡᨩᩣ ᨩ᩵ ᩮᨩᩬᩥ,ᩱᨯ᩶ ᨹᩣ ᩮᩮᨻ᩶ ᨠᩣ ᨾᨯ ᨧᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᨴᩢ ᨾᩁ ᩓ ᩈ᩶ᩣ ᩮᨸ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩮᩈ ᨮᩦ ᨶᩭ᩶ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ ᨶ᩾。᧕  ᨻᩣ ᩋᩬᩁ,ᩮᨸ ᩮᩅᩣ ᧕  ᩋᩢ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨿᩫ ᨿᩬ᩷ ᩮᩮᨠ᩵ ᩱᨧ、ᨴ ᨩᩬᨾ ᨴᩤ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ、ᨿ᩶ᩣ ᨷᩤ ᨠ᩶ᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩱᨸ ᨻᩣ ᩉ᩶ᩣ ᨶ᩾,ᨴᩦ ᨻᩨ ᨶᩥ ᩮᨸ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩋᩢ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩴ ᨶ᩾,ᨴᩦ ᨻᩨ ᨶᩥ ᩮᨸ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ ᨩ ᩀᩦ ᩋᩢ ᨾᩦ ᩮᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᨶ᩾,ᨴᩦ ᨻᩨ ᨶᩥ ᩮᨸ ᨴᩤ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᩋᩢ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨶ᩾; ᧕  ᨻᩣ ᩋᩬᩁ,ᩮᨸ ᩮᩅᩣ ᧕  ᩋᩢ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨩ᩵ ᩮᨩᩬᩥ ᨠ᩶ᩣ ᨠ᩵ᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩮᩁᩥ,ᨾ᩶ ᨣᩨ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩱᨸ、ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩱᩅ ᨶ᩾,ᩱᨯ᩶ ᨯᩦ ᨠᩢ ᩁᩥ ᩁᩣ ᨣᩬᨦ ᨸᩬᨦ ᩮᩮᩉ᩵ ᨴᩤ ᨩᩫ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨽᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᨴᩤ᩶ ᩮᩮᨴ ᨤ,ᩱᨯ᩶ ᨯᩦ ᨠᩢ ᩮᨪᩥ ᩅ、ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨲᩣ ᨩᩬᨷ,ᩱᨯ᩶ ᨯᩦ ᨠᩢ ᨹ᩶ ᨠᩬᩁ ᩋᩬᩁ ᩮᨩᩥ ᩅ ᩉᩣ ᨸᩣ ᨾᩣ ᩰᨲᩬ ᩈᩨ ᨠᩢ ᨤᩨ ᨷᩢ ᩮᨿᩬ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᨴᩨ ᨻᩨ ᩉ᩾ᩁ ᨡᩢ ᩱᩅ᩶ ᨶ᩾; ᧕  ᨻᩣ ᩋᩬᩁ,ᩮᨸ ᩮᩅᩣ ᧕  ᩋᩢ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨡᩬ᩶ᩁ ᨲᩬᨾ ᨧᩥ ᩱᨧ ᨠ᩵ ᩃᩢ、ᩮᨸ ᩉ᩵ ᩮᨸ ᨩᩫ、ᨻᨶ ᨶᩴ ᨠᩢ ᨤᩨ ᨷᩢ ᨶ᩾,ᨷᩢ ᨽᩣ ᩮᩈ ᨴᩤ ᨩ ᨩᩨ᩵、ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᩓ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨩ᩵ ᨽᩣ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨤᩨ ᨷᩢ,ᨷᩢ ᨽᩣ ᩮᩈ ᨾᩥ ᨩ ᨴᩤ ᨹ᩵ᩣ、ᨣ᩵ᨦ ᨪ᩵ᩣ ᩮᩮᩃ᩶ ᩓ ᨹ᩶ ᨷᩢ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨴᩤ ᨹ᩵ᩣ、ᩉ᩵ ᨩᩫ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨩ᩵ ᨴᩦ ᨠᩢ ᨴᩢ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨩ᩵ ᨺ᩵ᩣ ᨩ᩵ ᨻᩣ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ,ᨷᩢ ᨽᩣ ᩮᩈ ᨵᩤ ᩉᩣ ᨸ᩵ᩭ ᩱᨡ、ᨵᩤ ᩉᩣ ᩅ ᨩᩥ ᩀ᩵ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩓ ᩮᨧᩥ ᨼ᩶ᩣ ᨠ᩵ᩣ ᨩᩥ ᨠᩢ ᨴᩢ ᨹ᩶ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩋᩢ ᩁᩢ ᩉᨾ ᩴ ᨯᩥ ᨴᩦ ᩉᩦ ᨶ᩾ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵,ᨴᩤ᩵ ᨲᩣ ᨲᩣ ᩮᨩᩥ ᩅ ᩀ᩵ᨦ ᩀ ᨶᩢ ᨳᩨ ᨴᩗᩢᩣ ᩈᨦ ᩈᨯ ᩓ ᨿᩥ ᨯᩦ ᨷᩢ ᨪ᩶ ᨷᩢ ᩈ᩶ᨦ!

  ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩅᩤ᩵,ᨧᨠ ᩮᩮᨧ᩵ ᩀ᩵ ᨴᩦ ᨶᩥ ᨴᩤ “ᩁᩭ᩶  ᪂ ᨸᩣ” ᩰᨲᩬ ᨧᩢ ᨠᩢ ᨶ᩾,ᨤᩨ ᨷᩢ ᨠᩣ“ ᨴᩦ ᧕  ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩣ᪄”,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨿ᩶ᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ᩵ ᨩ ᩀᩦ ᨩᩫ ᨸᩣ ᨷᩢ ᨯ᩵ ᨶᩢ ᩈ᩶ᨦ ᩱᨸ ᩮᨾᩬᩥ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨴᩢ ᩮᨪᩥ,ᩮᨸ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ 、ᨠᩣ ᩅᩥ ᩮᩈ ᩮᩁᩬᩥ ᩮᩁᩥ ᨶ᩾。ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ ᩮᨾᩬᩥ ᨷᩢ ᨯ᩵,ᨠᩣ ᩮᩉᩥᩋ ᩱᨧ ᨠᩣ ᨴᩬᨠ ᩮᩮᩃ、ᨠᩣ ᨡ᩵ᨦ ᨲᩬ᩷ ᨠᩣ ᩮᨡ ᨩᩣ ᩋᩢ ᩀ᩵ ᨪᩬ᩵ᨦ ᩉ᩶ᩣ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨣᩢ ᨿᩢ ᩉᩣ、ᨿᩢ ᩱᩉ᩵,ᨠᩣ ᩉ᩾ᩁ ᨣᨦ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩉ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩮᨸ ᨠᩣ ᩀᩣ ᨿᩣ ᩉᩢᨠ ᩉᩣ,ᨠᩣ ᩋ ᨻᩢ ᩁᩢᨠᩣ ᨵᨾ ᨩᩣ ᩮᨸ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᩋᩢ ᨩᩣ ᩱᩉ᩵ ᨩᩣ ᩉᩢᨠ ᨶ᩾,ᨠᩣ ᨾ᩶ ᨣᩨ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶ᩣ ᩮᨸ ᨠᩣ ᨲᩬ᩶ᨦ ᩰᩉ᩵ ᩋᩢ ᨩᩣ ᩁᩥ ᨣᩥ ᨶ᩾,ᨠᩣ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨠᩢ ᨡᩬ᩷ ᩀ᩵ ᩁᩣ ᨠᩥ ᩱᨽ᩵ ᨣᩢ ᩮᨸ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᩉᩣ ᩋᩢ ᨧᩢ ᩮᩮᨾ᩵ ᩮᩮᨴ᩵ ᨠᩣ ᨶ᩾,ᨠᩣ ᨠ᩶ᩣ ᩮᩮᨠ᩵ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᩴ ᩁ᩶ ᨴᩤ ᨩ᩵ᩣ ᩮᨸ ᨠᩣ ᩋᩢ ᨴᩦ ᩉᩢᨠ ᨶ᩾,ᨠᩣ ᨺᨦ ᨶᩥ ᨣᩢ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨷ ᩮᩮᨲ᩵ ᩱᨸ ᩉ᩾ᨦ ᩋᩢ,ᨣᩣ ᩮᨩ᩶ ᩱᨸ ᩉ᩾ᨦ ᨩᩬ᩵ᨦ ᩓ。ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᩱᨸ ᩅᩢ ᨻᩣ ᩉ᩶ᩣ,ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩴ ᩮᩮᨤ᩶ ᩴ ᨯᩦ ᩈᨦ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ,ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵“ᩅᨦ ᪑ ᩈᩬᨦ ᨤ᩵ᨾ” ᨣᩢ ᩮᩮᨳ᩶ ᨷᩤ᩶ ᩮᩮᨳ ᩮᩮᩁ ᩱᨧ ᨣᩫ,ᨠᩣ ᩉᩫ ᨴᩤ ᩃᩡ ᨵᩤ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨳᩨ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ ᨸᩬ᩵ᨦ ᨵ᩵ᨦ ᩃ᩵ᨦ ᨠᩢ ᨣᩢ ᩮᨸ ᩮᩅᩣ ᨿᩣ ᨯᩦ ᩋᩢ ᨻᩢ  ᩱᩉ ᨧᩥ ᨻᩫ ᨿᩣ ᨧᩬ᩷ ᨶ᩾,ᨠᩣ ᨡ᩵ᩣ ᩱᨡ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᨠ᩶ᩣ ᨡᩣ,ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨻᩨ ᨣᩁ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩮᩮᨤ᩶ᩁ ᩱᩅ ᩮᩮᨤ᩶ᩁ ᨯᩦ。

  ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩅᩤ᩵,ᩅᩢ ᨻᩣ ᩉ᩶ᩣ ᧕ ,ᩮᩁᩢᩣ ᨴᩗᩢᩣ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵“ᩅᨦ ᪑ ᩈᩬᨦ ᨤ᩵ᨾ” ᩋᩢ ᩴ ᨯᩦ ᩈᨦ ᨶ᩾,ᨠᩣ ᩅᨦ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃ᩷ᩬ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᨩᩨ ᩈᨦ ᩃᩨ ᨪᩣ ᩮᩉᩥ ᩰᩃ ᨣᩢ ᩰᩈᩬ ᩰᩃᩬ ᩮᨸ ᨤ᩵ᨾ ᩮᨸᩥ ᩮᩮᨿ,ᨠᩣ ᨤ᩵ᨾ ᩮᨸᩥ ᩮᩮᨿ ᨡ᩵ᩣ ᩱᨡ ᨻᩣ ᨡᩬᨷ ᩮᩮᨯ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩱᩉ᩵ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩱᨸ,ᨠᩣ ᨤ᩵ᨾ ᩮᨸᩥ ᩮᩮᨿ ᨽᩣ ᨻᨶ ᨶᩴ ᨠᩢ ᨧ᩵ ᩮᩁᩥ ᨠ᩶ᩣ ᨠ᩵ᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩮᩁᩥ; ᩅᩢ ᨻᩣ ᩉᩢᩣ ᧕ ,ᩮᩁᩢᩣ ᨴᩗᩢᩣ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩕᨷ ᨠᩫ ᨳᩨ ᨠ᩶ᩣ ᩅᨲ ᨾᩁ ᨿᩫ ᩈᨦ ᨾᩣ ᩉᩅ ᩉᩣ,ᨠ᩶ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᨾᩁ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩉᩣ ᩮᩉᩥᩋ  ᪂᪐᪂᪐ ᨲᩫ ᩱᨸ ᨳᩫ ᪑,ᨲᩣ ᩮᨪᩥ ᩱᨯ᩶ ᩅᨲ ᩃ᩵ᩁ ᩱᩉ  ᩱᩉ ᨣᩫ ᩱᩉ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᨳ ᩉᩣ ᨾᩣ 9% ᨡᩨ ᩮᩉᩥ,ᨦᩨ ᨧᩫ ᨧ᩵ᩣ ᩱᨽ᩵ ᩱᨶ ᩅᨦ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ ᩃ᩵ᩁ ᩮᩈᩥᩋ ᨠᩣ ᩅᨲ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ; ᩅᩢ ᨻᩣ ᩉ᩶ᩣ ᧕ ,ᩮᩁᩢᩣ ᨴᩗᩢᩣ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩕᨷ ᨠᩫ ᨳᩨ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨧ᩵ ᩮᩁᩥ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ,ᨠᩣ  ᨴᩦ ᨾ᩶ ᨣᩨ ᨠᩣ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᩱᨯ᩶ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ,ᨺ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩮᨶᩬᩥ ᨲᩫ ᨠᩣ ᨿᩣ ᩮᩮᨠ᩵ ᨡᩢ ᩮᩮᨤ᩶ᩁ ᨧ ᨹ᩶ᩁ, ᨩ᩵ᩣ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᨴᩗᩢᩣ ᨿᩫ ᩈᨦ ᨾᩣ ᨳᩢ ᨳᩦ,ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᩋᩢ ᨩᩫ ᩉᩣ“ᩱᨯ᩶ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩁᩁ、ᩱᨯ᩶ ᩁᩁ ᨯᩦ”,“ᩱᨯ᩶ ᩰᩀ ᩀᩣ、ᩰᩀ ᩀᩣ ᨯᩦ”,“ᩱᨯ᩶ ᩐᩢᩣ ᨠᩣ、ᩉᩣ ᨠᩣ ᨯᩦ” ᨶ᩾ ᨣᩢ ᩱᨯ᩶ ᩕᨷ ᨠᩫ ᨳᩨ ᨪ᩶。ᨳᩨ  ᪂᪐᪃᧕ ᨲᩫ ᨠᩣ ᩰᩈᩬ ᩰᩃᩬ ᩕᨷ ᨠᩫ ᨳᩨ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ᩵ ᨩ ᩀᩦ ᨩᩫ ᨸᩣ ᨷᩢ ᨯ᩵ ᨶᩢ ᩈ᩶ᨦ ᨣᩢ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩱᨸ ᩮᨾᩬᩥ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨴᩢ ᩮᨪᩥ,ᨳᩨ ᩱᨶ ᩈ ᨲ ᩅᩢ ᨩᩫ ᨶᩥ ᩈᨠᩣ ᧕᪐ ,ᩈ᩶ᩣ ᩮᨸ ᨡᩬᨷ ᨴᩤ᩶ ᩮᩮᨴ ᨤ ᩱᩉ᩵ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ᩵ ᨩ ᩀᩦ ᨩᩫ ᨸᩣ ᨷᩢ ᨯ᩵ ᨶᩢ ᩈ᩶ᨦ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ,ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩁᩬᨯ ᨿᩣ ᨶ᩾ ᨾᩣ,ᩅᨲ ᨣᩨ、ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨴ᩵ᨦ ᩉᩥᨾ、ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩅᨯ ᨶ ᨵᨾ᩺ ᩁ᩵ᨦ ᩮᩁᩥ,ᨲᩣ ᨯᩦ ᨽ ᨴᩥ ᨠᩣ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ᩵ ᨩ ᩀᩦ ᩋᩢ ᨾᩦ ᩮᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩉᩢ ᨲᩣ ᨯᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨾᩣ ᨲᩥ ᨵᩦ;ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩁᩬᨯ ᨿᩣ ᨶ᩾ ᨾᩣ,ᨸ᩵ᩣ ᩋ᩶ ᩴ ᩱᩈ,ᨺ᩶ᩣ ᩮᩉᩥᩁ᩶ ᨯᩥ ᨡ,ᨧᩥ ᨲ ᩅᩥᩣ ᨴ᩵ᨦ ᩱᨩ,ᨴᩦ ᨸ᩵ᩣ ᩱᨾ᩶ ᩮᨾᩥ ᩁᩬ᩶ᩁ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩕᩈ ᩋᩣ ᩉ ᨦᩣ ᨣᩢ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᨷᩢ ᨪ᩶、ᩋᩫᩣ ᩉ ᨦᩣ ᨷᩢ ᨴᩦ ᩈᨯ ᨪᩭ᩶ ᩁᩭ᩶ ᨣ᩶ᩣ;ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩁᩬᨯ ᨿᩣ ᨶ᩾ ᨾᩣ,ᨴᩦ ᨣᩫ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᩈᨡ ᨵᩬ᩷、ᨴᩦ ᩮᩉ᩶ᩁ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹ᩷ᩬ ᨴᩬᨦ ᩈᨡ ᨵᩬ᩷、ᨵᩤ ᨿᩣ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨵᩤ ᨿᩣ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ,ᨴᩦ ᩮᩮᨡ᩵ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᩮᨶᩥ ᨲᩫ ᨠᩣ ᨿᩣ ᩮᩮᨠ᩵ ᨡᩢ ᨶᩥ ᨾᩦ ᨩᩨ ᩃᩨ ᩈᨦ ᨴᩢ ᨴᩦᨷ ᨩᩫᨾᩛ、ᨣᩫ ᩮᩮᨡ᩵ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᪄ ᩃ᩶ᨦ ᧕ ᨴᩤ ᨩᩫ ᨠᩢ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨾᩣ ᨿᩡ ᨿᩡ; ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩁᩬᨯ ᨿᩣ ᨶ᩾ ᨾᩣ,ᨶᩬᨠ ᩱᨶ ᨸᩬ᩵ᨦ ᨵ᩵ᨦ ᩃ᩵ᨦ ᨠᩢ、ᨲ᩾ ᩴ ᩮᩮᨾ᩵ ᨸᩬ᩵ᨦ ᨳᩨ ᩈᨴ ᨣᨦ ᨣᩤ,ᨾ᩶ ᨾᩁ ᨴ᩵ᩁ ᩮᨴᩤ᩶,ᩮᨸ ᨴᩦ ᩃᨦ ᩈᩫ ᨴᩤ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᨡ᩵ᩣ ᩱᨡ、ᩮᩮᩈ ᨾ ᩉᩣ ᨶᩥ ᩮᩁᩥ ᩮᩁᩬᩥ ᩮᩮᩉ᩵ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨶ᩾; ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩁᩬᨯ ᨿᩣ ᨶ᩾ ᨾᩣ,ᨩᩫ ᩉᩣ ᨩ᩵ ᨽᩣ ᩈᩢᩔᩦ ᩮᨿᩬ ᩅᨠ ᩮᩮᨸ ᨠᩣ ᩈᨡ ᨵᩬ᩷ ᨾ᩵ᩁ ᩮᨿᩥ、ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩁ᩶ ᨾᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ、ᨸᨦ ᩉᩫᨠ ᨸᨦ ᩱᨧ ᩈᨡ ᩮᩈᩥ,ᩮᨸ ᩮᨸᩥ ᩮᩮᨿ ᩋᩢ “ᨽᩣ ᨩ᩵ᨦ ᨤ᩶ᩣ ᩮᨸ ᨣᩫ ᩮᩁᩥ ᨯ ᨠᩢ、ᨽ᩵ ᨧᩥ ᨽ᩵ ᩱᨧ ᨠᩢ ᨠᩬ᩷ ᨲ᩾ ᨤᩣ ᩕᨷᩣ ᨳᩣ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶” ᨶ᩾。

  ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩅᩤ᩵,ᨤᩨ ᨷᩢ ᨤ᩵ᩣ ᨴᩤ ᩱᩉ᩵、ᨲᩣ ᩉᩣ ᩱᩉ᩵,ᨲᩬ᩶ᨦ ᩰᩉ᩵ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨴᩤ ᨩᩫ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᩓ ᩈᩣ ᨴᩤ ᨩ ᨩᩨ ᩮᩮᩉ᩵ ᨴᩤ ᩈ ᩱᩉ ᩱᩉ᩵,ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨴᩤ ᨣᩢ ᨤᩥ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ,ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩉ᩵ ᨩᩫ ᨠ᩶ᩣ ᨸ᩵ ᩋᩣ ᩃᩡ,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨴᩤ ᩴ ᩮᩮᨤ᩶ ᩴ ᨯᩦ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩴ ᩮᩮᨤ᩶ ᩴ ᨯᩦ ᩈᨦ。ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩁᩣ ᨩ ᨠᩣ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩮᨿᩬ ᨳᩨ“᪂ ᩃ ᩅᩢ ᩁᩢᨠᩣ”,ᩐᩢᩣ“᪂ ᩃ ᩅᩢ ᩁᩢᨠᩣ” ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ,ᨿᩫ ᩈᨦ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᩁᩣ ᨩ ᨠᩣ ᩅᩥ ᨧ ᨶ,ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨡᨠ ᩁ᩶ ᩁᩣ ᨩ ᨠᩣ、ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩃᩣ ᨩ ᨠᩣ,ᩋᩣ ᨾ ᨡᩣ ᨠᩣ ᨵᩤ ᨩ᩵ ᩮᨩᩬᩥ ᨲ᩾ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨳᩨ ᩈᨯ ᨩᩬᨾ ᨲᩣ ᩈᩣ ᩉᩫ ᩁᩣ ᨩ ᨠᩣ ᩱᨸ。ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨤᩣ ᨣᩨ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵,ᨠ᩶ᩣ ᩮᩮᨡ ᩮᨴᩨ ᨻᩨ ᩉ᩾ᩁ ᩮᩮᨠ᩵,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᩁ᩶ ᨧ ᨳᩬᨦ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ᩵ ᨩ ᩀᩦ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᨵᩤ ᩁᩣ ᨩ ᨠᩣ ᩓ ᨠᩣ ᨵᩤ ᩉᩨ ᨿᩣ,ᩉ᩾ᩁ ᨣᨦ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨠᩣ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨶᩥ ᨴᩤ ᨴᩤ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᩃ,ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᩰᨿᩬ ᩴ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨴᩗᩢᩣ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨠ᩵ᨦ ᨪᩣ ᨩ ᩀᩦ ᩓ ᨤᩣ ᨣᩨ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ᩵ ᨩ ᩀᩦ ᩋᩢ ᨾᩦ ᩮᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶。ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨩ ᨩᩨ,ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨴᩤ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ,ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨴᩤ ᨩ ᨩᩨ,ᩐᩢᩣ ᨴᩤ ᨩ ᨩᩨ ᨳ᩶ᩣ ᩱᨲ᩶ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨽᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᨴᩤ᩶ ᩮᩮᨴ ᨤ ᩈ᩶ᩣ ᩮᨸ ᨴᩢ ᩋ᩵ᩣ ᨠ᩶ᩣ ᩮᩮᨠ᩵ ᩋᩢ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ、ᩃ ᩅᩢ ᩁᩢᨠᩣ ᨠᩣ ᩉ᩾ᩁ ᩅᩨ、ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨻᨶ ᨶᩴ ᨠᩢ、ᨲᩨ ᨴᩡ ᨠᩣ ᩮᩈ᩵ ᩮᨡ᩾ᩣ、ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨠᩣ ᩮᨩ ᨩᩣ ᨶ᩾。ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩉ᩵ ᨩᩫ,ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩉ᩵ ᩋᩣ ᩃᩡ ᩉᩢ ᩉᩣ ᩋᩢ ᩉᩣ ᨵᩤ ᨠᩣ ᩉᩢᨠ ᩱᨯ᩶ ᨶ᩾,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨲᩣ ᨽ ᨴᩢ“ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨯᩦ”,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨽ ᨴᩥ ᩁᩥ ᩮᨸᩥ“ᩮᩃᩨ ᩮᩮᨪ ᨠ᩶ ᨩ ᩰᨸ ᨣᩤ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ” ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨯᩦ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩮᨳ ᨷᩤ ᪑,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩉ᩵ ᨩᩫ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᩋᩢ ᨾᩦ ᩴ ᩁ᩶ ᩈᨦ、ᨠ᩵ ᩃᩢ ᩮᩮᩁ、ᨠᩬ᩵ᩁ ᩴ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨠᩣ ᨩᩫ ᨸᩣ ᨷᩢ ᨯ᩵ ᨶᩢ ᩈ᩶ᨦ ᩓ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨡᩬ᩵ᨷ ᨴᩤ ᩮᩮᨴ ᨤ ᨶ᩾ ᩉ᩵ ᪑。ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩃᩣ ᩮᨻ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨿᩬ“᪄ ᨾ᩶ᩣ ᪄ ᨲ᩾”,ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨾ᩶ᩣ ᨠᩣ ᩮᨠ᩶ᩣ ᨲ᩾ ᨠᩣ ᩱᩉ᩵、ᨾ᩶ᩣ ᨠᩣ ᩀᩣ ᩀ᩶ᨦ ᨲ᩾ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨩᩡ ᨦ᩵ᩣ、ᨾ᩶ᩣ ᨡᩬᨦ ᩮᩮᨠ ᨲ᩾ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨧᩥ、ᨾ᩶ᩣ ᨠᩣ ᩃᩡ ᩈᩣ ᩱᨧ ᩰᨸ ᨲ᩾ ᨤᩣ ᨠᩦ ᨣᩥ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨿᩫ ᩈᨦ ᩱᩉ᩵、ᩃᩣ ᩮᨻ ᨻᩥ ᨸ᩵ᩁ ᩱᩉ᩵、ᨸ᩵ᩁ ᩱᨣ ᩉ ᩮᩮᨲ᩵ ᩱᩉ᩵、ᨲᩣ ᨯᩦ ᨿᩫ ᩈᨦ ᩱᩉ᩵、ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨿᩫ ᨡᩨ ᩱᩉ᩵。ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩅᩥᩱᨶ,ᨡᩬ᩶ᩁ ᨲᩬᨾ “᪄ ᨲᩫ ᩃᩫ”、ᨡᩬ᩶ᩁ ᨷᩤ᩶ ᩮᩮᩁ “᪄ ᨿᩫ ᩈᨦ”,ᨳᩨ ᩉᩢᨠ ᨡ᩷ᩬ ᨠᩣ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᩋᩢ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨲᩫ ᩃᩁ、ᨲᩫ ᨴᩦ ᩋ᩶ᩁ ᨿᩬᨾ、ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨩᨯ ᨿᩬᨾ、ᨵᩤ ᨠᩣ ᨷᩢ ᨳᩨ ᨴᩦ ᨶ᩾,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩅᩥ ᩱᨶ ᨣᩢ ᨤᩥ ᨾᩣ ᩮᩮᨧ᩵ ᩱᩈ ᨩᩦ ᩴ ᨠᩣ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᨣᩫ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᩉ᩵ᩁ ᩮᩁᩥ ᩅᩨ ᨡᩨ、ᨵᩤ ᨠᩣ ᩱᨯ᩶ ᩮᩮᩁ、ᨲᩫ ᨴᩦ ᩁᩥ ᩱᩅ、ᨲᩣ ᨯᩦ ᩮᩮᨤ᩶ ᨯᩦ ᨶ᩾。ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨠᩣ ᨲᩨ ᨲ᩷ᩬ ᨠᩣ ᩰᨽᩬ ᨽ᩾,ᩕᨷ ᨠᩫ ᨳᩨ “᪃ ᨷᩢ” ᩮᨸ ᩈᩢ ᨯ ᨠᩢ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩱᨸ,ᩐᩢᩣ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ“ᨣᩢ ᨤᩥ” ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩮᨿᩬ ᩱᨸ ᩉᩨ ᨿ᩵ᩣ ᨷᩢ ᨡᩣ,ᩐᩢᩣ ᨽ ᨴᩥ“ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ” ᨧ ᨹ᩶ᩁ ᨯᩦ,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ“ᨪᩨ ᩱᩈ” ᨿᩫ ᩈᨦ ᨾᩣ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨸᩬ᩵ᨯ ᩃ᩶ᩁ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᩃ,ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩈᩫ ᨽᩣ ᩁᩣ ᨩ ᨠᩣ ᩓ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨯᩦ ᩋᩢ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨪᩨ ᩱᩈ、ᩮᨧᩥ ᨼ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ、ᩁᩣ ᨩ ᨠᩣ ᩮᩮᨧ᩶ ᩱᩈ、ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩮᩁᩬᩥ ᩱᩈ ᨶ᩾。

  ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩅᩤ᩵:“ᩮᩮᨧ᩵ ᩀ᩵ ᨶᩥ ᨴᩤ‘ᩁᩭ᩶  ᪂ ᨸᩣ’ ᩰᨲᩬ ᨧᩢ ᨠᩢ ᩉ᩾,ᩀ᩵ ᨪᩬ᩵ᨦ ᩉ᩶ᩣ ᨩᩫ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵、ᨤ᩵ᩣ ᨴᩤ ᩱᩉ᩵,ᩮᩁᩢᩣ ᨴᩗᩢᩣ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨧᩥ ᨠ᩶ᩣ ᩱᨧ ᨡᩣ、ᩮᨿᩬ ᩱᨸ ᩉ᩾ᨦ ᨷᩢ ᨷᩤ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨤᩨ ᨷᩢ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩱᨸ。” ᩉᩨ ᩮᩁᩢᩣ ᨴᩗᩢᩣ ᨻᨶ ᨶᩴ ᩋᩥ ᩮᩮᩁ ᨠᩢ ᨴᩤ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᩋᩢ ᩐᩢᩣ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨵ᩶ᨦ ᨧᩨ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᩮᩮᨠ᩵ ᩱᨧ ᨶ᩾,ᩐᩢᩣ ᨤᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᩋᩢ ᨴᩬᨯ ᨧᩥ ᨴᩬᨯ ᩱᨧ ᨵᩤ ᨠᩣ ᩮᨻᩬᩥ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ,ᩉᩢ ᩉᩣ ᨵᩤ ᩉᩢ ᨤᩨ ᨷᩢ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ “ᩅᨦ ᪑ ᩈᩬᨦ ᨤ᩵ᨾ”,ᩮᨻᩬᩥ ᨠᩫ ᩮᩮᨲ᩶ ᨤ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩈᩬᩥ ᨩ ᩀᩦ ᨩᩫ ᨸᩣ ᨷᩢ ᨯ᩵ ᨶᩢ ᩈ᩶ᨦ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨤᩨ ᨷᩢ!(ᨶᩢ ᨡ᩵ᩣ ᩰᩁ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨽᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ )