new tai | old tai | 中文

ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩱᨸ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ

作者: 时间:2021-10-11 11:32:11

  ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩱᨸ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ

  ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩉᩨ ᨯᩦ  ᩁᩢᨠᩣ ᩮᩮᨯ ᨯᩥ ᩉᩨ ᨯᩦ  ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨷᩤ᩶ ᩮᨠᩥ ᩮᨾᩥ ᩮᨸ ᩈᩢᨯ ᨠᩢ ᩀᩥ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩈᩢᩔᩦ ᨣᩫ ᩮᩁᩥ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ

  ᩮᨯᩥ ᪉ ᩰᩃ ᪃᪐ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩃᩫ ᩱᨸ ᩈᩣ ᩮᩮᨯ ᨻᩣ ᩮᨾᩥ ᩃᨦ ᩮᨧᩥ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ,ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᩈᩣ ᩮᩉᨠ ᩃᩬ᩶ᨾ ᨤᩣ ᩰᩁ᩶ ᩁᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ,ᩀ᩶ᨾ ᩱᨩ ᨾᩥ ᨻᩥ ᩓ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩮᨾᩬᩥ ᩮᩅᩣ ᩮᨪᩢᩣ ᩮᩮᩁ ᨻᩭ ᩃᩣ ᨿᩢ ᨲᩫ ᨿᩣ ᩀ᩵ ᨶ᩾。ᨴᩤ᩵ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨿ᩵ᨦ ᩀ᩵ ᩱᨶ ᨿᩣ ᩮᩅᩣ ᩮᩮᨾ᩵ ᨤᩢ、ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᨶ᩾,ᨿ᩵ᨦ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨿᩫᩈᨦ ᨤᩣ ᩅᩥ ᩁᩥ ᩮᩮᩉᨯ ᩮᩮᨠ,ᩉᩨ ᨷᩤ᩵ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨲ᩾、ᨹ᩷ᩬ ᨠ᩶ᩣ ᨴᩬᨦ ᩱᨠ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨠᩣ ᨵᩤ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᩋ ᨻᩢ ᩁᩢᨠᩣ ᩮᩮᨯ ᨯᩥ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨷᩤ᩶ ᩮᨠᩥ ᩮᨾᩥ ᩮᨸ ᩈᩢᨯ ᨠᩢ ᩀᩥ、ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩈᩢᩔᩦ、ᨣᩫ ᩮᩁᩥ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ。

  ᩮᩮᨯ ᨯᩥ ᨻᩣ ᩮᨾᩥ ᩃᨦ ᩮᨧᩥ,ᩃᩬ᩶ᨾ ᩰᩁ᩶ ᩈᩣ ᩮᩉᨠ ᨡ᩾ ᨴᩡ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩮᨸ ᩮᩮᨩ ᩱᩅ᩶ ᨪ᩶,ᨴᩦ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩮᩮᩁ᩶ ᩮᨺ᩾ᩣ ᩉ᩾ ᩀ᩵ ᩃᨦ ᩈᩣ ᩮᩮᨯ ᨵᩦ ᪑ ᩉ᩾ ᩱᩅ᩶,ᩮᩮᨲ᩶ ᨣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩅᩤ᩵“ᩮᩮᩁ᩶ ᩮᨺ᩾ᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ,ᨷᩢ ᨠᩫ ᩮᨸ ᨷᩢ ᨠᩫ ᨲᩣ”“ᩮᩮᩁ᩶ ᩮᨺ᩾ᩣ ᩮᩮᨯ ᨯᩥ ᨾᩦ ᨹ᩶ ᨡ᩶ᩣ,ᩉᩨ ᨴᩤ ᩅᩤ ᩱᨧ” ᨶ᩾ ᨩᩣ ᩈ ᨲᩬ᩶ᩁ ᩉᩫ ᩱᨧ ᨣᩫ ᨴᩗᩢᩣ ᩮᩮᨴ᩶。

  ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩉ᩵ ᪑ ᨩᩫ ᨠᩢ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᩰᩁ᩶ ᩮᩉᨠ ᩓ ᨴᩬᨦ ᩱᨸ ᨩ᩵ ᨴᩦ ᨩ᩵ ᩮᩮᩉ᩵ ᨠᩢ ᨴᩢ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨹ᩶ ᨠᩣ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ。ᨴᩤ᩵ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨯ᩶ ᨲᩣ ᨽᩥᩣ ᩋᩢ“ᨲᩨ ᨲᩢ、ᩮᩮᩁ᩶ ᩮᨺ᩾ᩣ、ᩉ᩾ᩁ ᨣᨦ” ᨶᩥ,ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᨴᩦ ᨩᨯ ᨴᩦ ᨿᩬᨾ,ᩃᩬ᩶ᨾ ᩰᩁ᩶ ᩮᩉᨠ ᨡ᩾ ᨴᩡ ᩉ᩾ᩁ ᩮᩮᨠ᩵ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ᩶ ᩮᨺ᩾ᩣ ᩴ ᨯᩥ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩉᩨ ᨯᩦ;ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ᩮᩮᨹ᩵ ᩱᨡ ᨩᩬ᩵ᨦ ᩱᨩ᩶ ᩱᨸ ᨳᩨ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩃᨷ ᨺᩣ、ᩃ ᩅᩢ ᩁᩢᨠᩣ、ᩮᩮᩁ᩶ ᩮᨺ᩾ᩣ ᨲᩥ ᨵᩦ,ᩮᩮᨸ ᩮᩮᨾ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨴᩦ ᩮᩮᩁ᩶ ᩮᨺ᩾ᩣ,ᨿᩫ ᩈᨦ ᩉ᩶ᩣ ᨲᩣ ᩈᩣ ᩁᩫ ᨻᩣ ᩱᨶ ᨻᩣ ᨶᩬᨠ,ᨻᩡ ᩈᩣ ᩁᩫ ᩕᨷ ᩮᨴ、ᩈᩣ ᩁᩫ ᩈᩫ ᨴᩤ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩉᩨ ᨯᩦ。(ᩰᨤ᩶ ᨪᩦ ᨪᩦ、ᨩ᩵ᩣ ᨪᩦ)