new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨪ᩶ᩣ ᩉ᩵ ᨡ᩵ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ 80

作者: 时间:2021-10-11 11:32:47

  ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨪ᩶ᩣ ᩉ᩵ ᨡ᩵ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ 80,ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᩱᩉ᩵ ᩉᩢᨠ ᩮᩮᩉ᩵ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ、ᩮᨪᩥ ᩅ,ᨤ ᨴᩬᨦ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᨲᩥ ᨯ᩶ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ ᩈᩢᩔᩦ ᩮᨯᩥ ᧗ ᨳᩨ ᩮᨯᩥ ᪉ ᩰᩃ ᩱᨶ  ᪂᪐᪂ᩣ ᨲᩫ ᨺᨦ ᨶᩥ。

  ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨤᩣ ᨧᩣ ᩱᩉ᩵ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᨲᩥ ᨯ᩶ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ ᩈᩢᩔᩦ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᩃ,ᩉᩨᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᨠᩣ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᩮᨪᩥ ᩅ、ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨲᩣ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩈᨦ ᩈᨯ、ᨩᩥᨲᩥ ᩈᨦ ᩈᨯ,ᩮᨸ ᩈᩢ ᨯ ᨠᩢ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩓ ᨠᩣ ᩈᩢᩔᩦ ᪂ ᩕᨷ ᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᩉᩢᨠ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨠᩣ ᩈᩢᩔᩦ ᩉ᩾ᩁ ᨴ᩵ᨦ,ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩰᩉ ᩮᩉ ᨠᩣ、ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨽᩥ ᨿᩣ,ᨴᩬᨦ ᨯᩦ ᨸᩬᨯ ᩮᩅᩣ ᨴᩦ ᩉᩢᨠ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵;ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨠᩣ ᨩ ᨩᩨ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ,ᨿᩫ ᩈᨦ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ ᩈᩢᩔᩦ ᩓ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨡᩢ ᨲᩬ᩷ ᨠᩣ ᩮᨽ ᩱᨽ ᨡ᩵ ᩃᩣ;ᩮᨸ ᨴ᩵ᨦ ᪑ ᩃ ᨯ ᨠᩢ ᨿᩢ ᩉ᩾ᩁ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ ᩈᩢᩔᩦ ᩓ ᨠᩣ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩁ ᨠᩣ ᨠᩥ ᨣᩥ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᩮᨽ ᩱᨽ ᨡ᩵ ᩃᩣ,ᨲᩫ ᨴᩦ ᨽ ᨴᩥ ᪂᪄ ᨲᩣ ᩉ᩶ᩣ ᩉᩦ ᩮᨺ᩾ᩣ ᨿᩣ,ᨡᩢ ᨲᩬ᩷ ᨠᩣ ᨠᩥ ᨣᩥ ᩓ ᨽ ᨴᩥ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨣᩢ ᨤᩥ,ᩀ᩶ᩣ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ ᨠᩣ ᨵᩤ,ᩉ᩾ᩁ ᨡᩢ ᩮᨴᩨ ᨻᩨ,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩁ ᩁᩭ᩶ ᩉᩨᩁ᩵ ᨻᩢ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨸᩬ᩷ ᩮᨠᩥ ᨠᩣ ᩮᨾᩬᩥ ᨾᩨ ᪑ ᨿᩣ ᨯ ᨶ᩾,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩋ ᨻᩢ ᩁᩢᨠᩣ ᨩᩥ ᩅᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨡᩬᨦ ᨦᩨ ᨤ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩈᩢᩔᩦ。

  ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨿᩢ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ ᩮᨩᩬᩥ ᩋᩨ。(ᩃᩥ ᩀᩥ ᨩᩥ)