new tai | old tai | 中文

ᨴᩤ ᨩ ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩱᨧ ᨤᩣ ᩮᨩᩥ ᨴᩤ ᨲ᩵ᩣ ᨡ᩵ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪉

作者: 时间:2021-10-11 11:33:21

  ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨴᩤ ᨩ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨴᩤ ᨩ ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪆᪐,ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩱᨧ ᨤᩣ ᩮᨩᩥ ᨴᩤ ᨲ᩵ᩣ ᨡ᩵ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪉。

  ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉ᩾,ᨹ᩶ ᨣᩫ ᩉ᩵ ᩱᨶ ᨴᩤ ᨩ ᩃᨠ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨷ᩵ ᨸᩢ ᨠᩣ ᩰᨸ ᨣᩤ ᨺ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨲᩫ ᨯ ᨤᩥ,ᩮᨿᩬ ᨯ᩶ ᩁᩂ ᨿᩢ ᩉ᩾ᩁ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᩮᨩᩥ ᨴᩤ ᨲ᩵ᩣ ᨡ᩵ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪉ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ ᨶ᩾ ᨸᩣ ᨣ。

  ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨩᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ,ᩮᨩᩥ ᨴᩤ ᨲ᩵ᩣ ᨡ᩵ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪉ ᩋᩢ ᩈᩢ ᨣ ᨾ᩶ᩁ ᨾᩫ ᨶ᩾ ᨧᨠ ᩮᩮᨧ᩵ ᩀ᩵ ᩱᨶ ᨶᩥ ᨴᩤ“100  ᪂ ᨸᩣ” ᩰᨲᩬ ᨧᩢ ᨠᩢ、ᨲ᩾ ᨤᩨ ᨷᩢ“ ᨴᩦ ᧕  ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩣ᪄” ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᩉᩢᨠ ᨶ᩾ ᨻᩬᨠ ᪑。ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᩁᩬᨾ ᨻᩬᨦ ᨠᩣ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨻᩣ ᩋᩬᩁ ᧕ ,ᩮᩮᩈᩡ ᩮᩮᨷ᩵ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨻᩥ ᨸ᩵ᩁ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᩃ,ᨵᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨴᩤ ᨣᩨ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨾᩁ ᩅᩢ ᨻᩣ ᩉ᩶ᩣ、ᨠᩣ ᨲᩣ ᩉᩣ ᨤᩨ ᨷᩢ、ᨸᩦ ᩀ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᩉᩢᨠ ᩓ ᩅᩥᩣ ᨠᩣ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ,ᩉᩣ ᩮᨸ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨩᩦ ᩴ ᩱᩉ᩵ ᩉᩢᨠ ᩮᩮᩉ᩵ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ ᩓ ᩅᩢ ᨻᩣ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩅᩣ ᨸᩬᨯ ᪑ ᨶ᩾。ᨡ ᩱᨧ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᩮᨩᩥ ᨴᩤ ᨲ᩵ᩣ ᨡ᩵ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪉,ᨲᩥ ᨯ᩶ ᨷᩢ ᩃᩁ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨡᨶ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨸᩨ ᩈ᩶ᩣ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᨠᩣ ᩱᩉ᩵、ᩉ᩾ᩁ ᩅᩨ ᨵᩤ ᨠᩣ,ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᨠᩣ ᩋᩢ ᩉᩢ ᨵᩤ ᨠᩣ、ᨤᩨ ᨷᩢ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩱᨸ,ᩀ᩵ ᩱᨶ ᨶᩥ ᨴᩤ ᩱᩉ᩵ ᩉ᩾ ᩕᨷ ᨠᩫ ᨳᩨ ᨲᩣ ᩉᩣ ᨤᩨ ᨷᩢ ᩱᩉ᩵,ᩉᩣ ᨾᩦ ᩱᨧ ᨤᩣ ᩱᩉ᩵ ᨶᩢ ᩮᩮᨴ᩶。(ᩃᩥ ᩀᩥ ᨩᩥ)