new tai | old tai | 中文

ᨽᩬ᩶ᨾ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨴᩢ ᩮᨪᩥ ᨿᩢ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨴᩤ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩉ᩾ᩁ ᨣᨦ ᨡᩬ᩵ᨷ ᨴᩤ᩶ ᩮᩮᨴ ᨤ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ

作者: 时间:2021-10-14 16:14:16

图2.jpg

  ᩮᨯᩥ ᩣ᪐ ᩰᩃ ᩣᩣ ᨤ᩵,ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᨿᩢ ᩉ᩾ᩁ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨴᩤ ᨴ᩶ᩁ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩉ᩾ᩁ ᨣᨦ ᨡᩬ᩵ᨷ ᨴᩤ᩶ ᩮᩮᨴ ᨤ ᨿᩥ ᩶ ᩮᨪᩥ ᩀ᩵ ᨴᩤ᩵ ᩃᩬ᩷ ᩮᨧᩥ ᩮᨾᩥ ᩁᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨣ ᨸᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ “ᩮᨯᩥ ᧗ ᩰᩃ ᨤ᩵ ᪑” ᩓ ᩱᨧ ᨤᩣ ᩮᩮᨲ᩶ ᩃᩣ ᨲᩬ᩵ᨷ ᨤᩬᨷ ᩉᩨ ᨩᩨ ᨪ᩵ ᩮᨳ᩾ᩣ ᩮᩮᨠ᩵ ᨷᩤ᩶ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᨪ᩵ᩣ ᩮᩮᨿ᩶ ᩮᩮᩈ᩵,ᨡ ᩱᨧ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ、ᩮᨪᩥ ᩅ ᨲᩥ ᨯ᩶ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩉ᩾ᩁ ᨣᨦ ᨡᩬ᩵ᨷ ᨴᩤ᩶ ᩮᩮᨴ ᨤ ᩓ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ,ᩱᨡ᩵ ᩱᩉ  ᨩ᩵ᩣ,ᩮᩮᩈᩡ ᩮᩮᨷ᩵ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᩮᨠᩥ ᨣᩤ᩶ ᩉ᩵ᩣ ᨡ,ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᩅᩢ ᨻᩣ ᩉ᩶ᩣ。

  ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨳᩨ ᩉᩢᨠ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᩮᨠᩥ ᨣᩤ᩶ ᩉ᩵ᩣ ᨡ ᩱᩅ᩶ ᨶ᩾,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩐᩢᩣ ᨡ᩷ᩬ ᨠᩣ ᨾᩣ ᩰᨿᩬ ᩴ  ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩉᩫᨷ ᨻ ᨴᩦ ᨩᨯ ᨴᩦ ᨿᩬᨾ,ᩀ᩵ ᨺ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨴᩤ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨿᩬ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩱᩉ᩵、ᨵᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨠᩣ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᩱᩉ᩵、ᩮᨿᩬ ᩉᩢ ᨲᩣ ᨯᩦ ᩱᩉ᩵。ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨩ ᨩᩨ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩴ、ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨿᩢ ᩉ᩾ᩁ ᨲᩫ ᨴᩦ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᨩ᩵ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ。ᩀ᩵᩶ᩣ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ、ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ、ᨩ ᨶᩫ ᩈᩬ᩷ ᩮ ᨩᩫ ᩉᩣ、ᨳᩨ ᩉᩢᨠ ᩮᨸᩥ ᩮᩮᨿ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩴ。ᩮᩮᩅ ᩃᩬ᩶ᨾ ᨩᩬᨾ ᨲᩣ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ、ᨿᩢ ᩉ᩾ᩁ ᨴᩦ ᩉᩢᨠ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨴᩤ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩮᩮᨤ᩶ᩁ ᩈ᩵ ᩮᩮᨯ ᩉ᩵ᩁ ᩮᩁᩥ ᨩᩫ ᩈᨠᩣ、ᨴᩦ ᨲ᩵ᩣ ᨿᩥ ᩶、ᨴᩦ ᨲ᩵ᩣ ᨲᩫ ᨤᩥ,ᩉᩨ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨴᩤ ᨳ᩶ᩣ ᩱᨲ᩶ ᩃᩨ ᨪᩣ ᨹᩬᨷ ᨿᩥ ᩶、ᨹᩬᨷ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ。(ᨪ᩵ ᨿᩥ ᨤ᩶ᩣ)