new tai | old tai | 中文

ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈ᩵ᩣ ᩈᩣ ᩱᩉ᩵ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ

作者: 时间:2021-10-15 16:03:11

    (ᨤ ᨴᩬᨦ ᩰᩁ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨽᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ )

     (ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᩋ᩵ ᩃᩣ ᨠᩢ)

  ᩮᨯᩥ ᩣ᪐ ᩰᩃ ᩣ᪂ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩃᩫ ᩱᨸ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᨡ᩵ᩣ ᩈᩣ ᩱᩉ᩵ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨧᩨ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩋ᩵ ᩃᩣ。ᨴᩤ᩵ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨣ ᨸᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᨲᩥ ᨯ᩶ ᨠᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᨣᩨ,ᩮᩮᨴ ᩮᨴ ᨽ ᨴᩢ ᨤ ᩉᩣ ᨴᩦ ᨩᨯ ᨴᩦ ᨿᩬᨾ、ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩱᩉ᩵、ᩉᩢ ᩉᩣ ᩉᩣ ᨵᩤ ᩋᩣ,ᨧᩣ ᩮᩃ᩶ᩣ ᨤ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩉᩨ ᨯᩦ、ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩉᩨ ᨯᩦ、ᩰᨸ ᨲ᩾ ᩉ᩶ᩣ ᨲᩣ ᩈᩣ ᩁᩫ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩉᩨ ᨯᩦ,ᩮᨻᩬᩥ ᩮᩮᨳ ᩱᩅ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ “ᩅᨦ ᨶᩨ ᩈᩬᨦ ᨤ᩵ᨾ” ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᨤ᩵ᨾ ᩮᩮᨹ᩵ ᨡ᩵ᩣ ᩈᩣ ᩱᩉ᩵ ᩉᩨ ᨯᩦ、ᨡᩬ᩵᩵ᩁ ᨲᩬᨾ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᩮᩮᨤ᩶ᩁ ᨠ᩶ᩣ ᩮᩮᨠ᩵。

  ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨠᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᨣᩨ ᩮᨸ ᨠᩣ ᩉᩢᨠ ᩈᨯ ᨵᩦ ᩮᩮᩉ᩵ ᨴᩤ ᨩᩬ᩵ᨦ ᪑;ᨠᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩀ᩵ ᨺ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨡᩬ᩶ᩁ ᨲᩬᨾ ᨧᩥ ᩱᨧ ᨣᩫ、ᨡᩬ᩶ᩁ ᨲᩬᨷ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨶ᩾ ᩮᩮᨹ᩵ ᩱᨡ ᨩᩬ᩵ᨦ ᩱᨩ᩶ ᨲᩥ ᨵᩦ;ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩈ᩶ᩣ ᩮᨸ ᩉ᩵ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᨣᩨ ᩋᩢ ᩁᩣ ᨩ ᨠᩣ ᨠ᩶ᩣ ᩮᩮᨠ᩵、ᩴ ᩁ᩶  ᨩ᩵ᩣ ᩈᨦ、ᩃᩣ ᩮᨻ ᨿᩥ ᨯᩦ ᨶ᩾ ᩉ᩵ ᪑。

  ᨿᩥ ᩮᩮᨪ ᨤ᩶ᨦ、ᩮᨪᩥ ᩮᩮᨪ ᩮᩮᩃ᩶ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨤ ᨴᩬᨦ,ᨧᩨ ᨵᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᩉᩣ ᩮᨸ ᨡᩬ᩷ ᩮᨸ ᨲᩣ。(ᩰᨤ᩶ ᨪᩦ ᨪᩦ、ᨩ᩵ᩣ ᨪᩦ)