new tai | old tai | 中文

ᨻ᩵ᩣ ᨠ᩶ᩣ ᨩ  ᨩ᩵ᩣ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨣᩫ ᩁ᩶ ᨣᩫ ᨩ᩵ᩣ ᩣ᪂ ᨻᩢ ᩮᨩᩥ  ᪂᪐᪂ᩣ ᨲᩫ

作者: 时间:2021-10-21 16:02:20

图1.jpg

  ᩮᨯᩥ ᩣ᪐ ᩰᩃ ᩣ᧘ ᨤ᩵,ᨻ᩵ᩣ ᨠ᩶ᩣ ᨩ  ᨩ᩵ᩣ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨣᩫ ᩁ᩶ ᨣᩫ ᨩ᩵ᩣ ᩣ᪂ ᨻᩢ ᩮᨩᩥ  ᪂᪐᪂ᩣ ᨲᩫ ᩀ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨲ᩾ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨿᩬ。

  ᨻ᩵ᩣ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᩱᨩ᩶ ᩮᩅᩣ ᪃ ᩅᩢ,ᩉ᩶ᩣ ᨤᩣ ᨠᩣ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ、ᩱᨡ᩵ ᩱᩉ ᨠᩣ ᨵᩤ、ᩮᩮᨷ᩵ ᩮᨸ ᩉ᩵ ᩮᨸ ᨩ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨺᨦ ᨶᩥ。ᩋᩮᨩᩥ ᨹ᩶ ᩈ᩵ᩣ ᩮᨪᩥ ᩅ ᨩ ᨩᩨ ᨸ᩵、ᩰᩁ ᨠᩣ ᩅᩥᩣ ᩱᨶ ᩮᨪᩥ、ᩮᨪᩥ ᩮᩈᩬᩥ ᩰᨤ᩵ ᩮᩮᩃ᩶ ᨾᩣ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ,ᩮᨡ᩾ᩣ ᩉᩣ ᩁ᩶ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨠᩣ ᨣᩫ ᩁ᩶ ᨣᩫ ᨩ᩵ᩣ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ,ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ  ᨩ᩵ᩣ ᩱᩉ᩵ ᨠᩣ ᨵᩤ ᨣᩫ ᩁ᩶ ᨣᩫ ᨩ᩵ᩣ。ᩋᩢ ᨶᩥ ᩀ᩵ ᩱᨶ ᨠᩣ ᨠ᩶ᩣ ᨩ  ᨩ᩵ᩣ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨣᩫ ᩁ᩶ ᨣᩫ ᨩ᩵ᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩉᩣ ᩮᨸ ᨻᩬᨠ ᩉᩫ ᨵᩦ、ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨣᩫ ᩁ᩶ ᨣᩫ ᨩ᩵ᩣ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨷ ᩁᩥ ᨷᩤ ᩉ᩵ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨠᩣ ᨣᩫ ᩁ᩶ ᨣᩫ ᨩ᩵ᩣ ᩱᨩ ᩮᨩᩥ、ᩮᩮᩈ᩵ ᩈᩨ(ᩮᩮᨿ᩶ ᨪᩦ)、ᩰᩁ ᨠᩣ ᨩ᩵ ᨴᩦ、ᩰᩁ ᨠᩣ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩅᩥᩣ ᩀ᩵ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ、ᩰᩁ ᩁᩁ ᩉᩅ ᨺᨦ ᨶᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨠ᩶ᩣ ᨩ。(ᨪ᩵ ᨿᩥ ᨤ᩶ᩣ、ᨩ᩵ᩣ ᨪᩨ ᨪ᩵ᨦ)